ഉറ്റവരുരുകിക്കലർന്ന വെയിൽ/കവിത

ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് മാത്തൂർ

*****************************
ഉറ്റവരുരുകിക്കലർന്ന വെയിലാണിത്
കൊള്ളുന്നിടമെല്ലാം തിണർത്തിരിക്കുന്നു,
വീട്ടുഗ്രില്ലിൽ കോർത്ത ദേഹം ചുഴ-
ന്നകനാരു വേവിയ്ക്കുന്നു.
വെന്തിറങ്ങുമെണ്ണ തുള്ളും
രണ്ടു മരോട്ടിവിളക്കിനുള്ളിൽ
മാറികിടന്ന തിരി നേരെ പിടിച്ചിടുന്നു.
ജനൽകമ്പി വളച്ചുള്ളിൽ കടന്ന് ,
പണി കളഞ്ഞവനോടിന്നു പോയില്ലേയെന്ന
പല്ലവി പാടി കലിപ്പിക്കുന്നു.
പൂക്കളിൽ മഞ്ഞിന്റെ
ഫ്യൂഡൽമാണിക്യം
കാലിന്മേൽ കാൽവച്ചിരിക്കും
നെഗളിപ്പു കാട്ടിത്തരുന്നു.
ഇടിച്ചു കയറുമ്പോൾ ശരണം വിളിക്കെ-
ന്നിരട്ടത്താപ്പിലൊളിഞ്ഞു നോക്കുന്നു.
*******

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

സ്ത്രീസ്വത്വാന്വേഷണം മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ