അസംബ്ലി രോഗം


ചെമ്മനം ചാക്കോ

ടി.വി.യും കണ്ടിരിക്കുന്നു
നാലാംക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുവോൻ
എന്മകൻ; അവനോ നാളെ
തുടങ്ങുന്നു പരീക്ഷകൾ!

"എന്തുവേലയിതെൻ മോനേ?
വേഗംപോയിപഠിക്കെടാ!'
അസംബ്ലി ടി.വി.യിൽ കണ്ടു-
കഴിച്ചാൽ മാർക്കു കിട്ടുമോ?"

ഞാൻപറഞ്ഞവസാനിക്കും-
മുന്നമാക്രോശഭാഷയിൽ
കൈയും ചൂണ്ടിക്കടുപ്പിച്ച-
നോട്ടവും നോക്കിയോതിനാൻ:-

"നീ പോടാപട്ടി, സർവ്വാണി
പഠിക്കെന്നുശഠിക്കുവാൻ
ഞരമ്പുരോഗമോ, ശുദ്ധ-
കാമഭ്രാന്തോ തനിക്കെടോ?"

ഒന്നും മിണ്ടീല, മിണ്ടീടാൻ
ഒന്നും തോന്നീല; താടിയിൽ
വിരലോടിച്ചു നാടിന്റെ-
വിധിയോർത്തു കരഞ്ഞുഞ്ഞാൻ !

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?