ജലബന്ധം


മഹർഷി

സമാധാനത്തിന്‌
ശ്വാസംമുട്ടുന്നു
സ്വാന്തനങ്ങൾ
വചനങ്ങളിൽ
മരച്ചുകിടക്കുന്നു

മരണമുഖത്ത്‌
മാടിയൊതുക്കുന്നു
ചീഞ്ഞളിഞ്ഞവ
ബാക്കിപത്രങ്ങൾ

നിഴലുകളില്ലാതെ
ഗ്രാമാന്തരങ്ങളുടെ
ശൂന്യകാശങ്ങളിൽ
മൗനത്തിന്ററൗദ്രം

അതിർത്തിയിൽ
അതിദാഹത്തിന്‌
ആയിരംരക്ഷസ്സുകൾ
നാവുനീട്ടുന്നു

മാനവീയതയുടെ
മൗനാക്ഷരങ്ങൾ
മാറത്തലച്ച്‌
ബധിരമാകുന്നു

കാർന്നുതിന്നുന്ന
ജലസാമ്രാജ്യം
അശോകരാജിന്‌
അടിവരയല്ല

മരിച്ചസംസ്കൃതി
തിരിച്ചറിവല്ല
ഉരഞ്ഞകരകൾ
തലയറ്റുകിടക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ