കാമുകിയുടെ വീട്‌


കിടങ്ങന്നൂർ പ്രസാദ്‌

കാമുകിയുടെ വീടിന്‌
ചുമരുകളുണ്ടായിരുന്നില്ല
പുഴയരികെ
പരൽമീനുകൾ
കണ്ണിലൂളിയിടുമ്പോൾ
ഈറനായി അവൾ
പുഴകയറിവരുന്നു.
കാമുകിയുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള
വഴിനിറയെ ജമന്തികൾ
പൂത്തുനിന്നിരുന്നു
കുന്നും കുഴിയും കടന്ന്‌
സൈക്കിളിൽ
വന്നകാലങ്ങൾ...

ഇന്ന്‌ അവിടെ
കാമുകിയില്ല.
അവളുടെ മകൾ മാത്രം
അമ്മൂമ്മയുടെ വിരലിൽതൂങ്ങി...
അവൾ
ഭർതൃവീട്ടിൽ തീവെന്ത്മരിച്ചു
കാമുകിയുടെ വീടിനെ
മൂടിയതെറ്റിപ്പൂവുകളിൽ
തീ പടരുന്നു.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ