അറിയിപ്പ്‌


മഹർഷി

കണ്ണിൽകുഴിച്ചിട്ട
കാത്തിരിപ്പിൽ
അഗ്നിയുടെ
മുളപൊട്ടി
നിഴലുകൾ
എരിയുന്നു
വിട്ടവാക്കുകളിൽ
സ്നേഹാക്ഷരങ്ങൾ
വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുന്നു
നിന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ

പുഴയുടെആഴത്തിൽ
മനസ്സുമുങ്ങിത്തപ്പി
വികാരത്തെ
വാരിയെടുക്കുന്നു

ഉടലുകളുടെ
പ്രതിബദ്ധത
നിർവികാരത
ഇഴചേർക്കുന്നു

ഉരുകിയനാവിൽ
പ്രേമരസം
ഉരുകിത്തൂങ്ങി
വാക്കെടുക്കുന്നു

വേവലാതികൾ
തിക്കിത്തിരക്കുന്നു
പരാതികൾ
ഗാഢംപുണരുന്നു

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ