കാട്ടുമൃഗത്തെ ആരുംകാണുന്നില്ല


ചാത്തന്നൂർ മോഹൻ

എത്രവേദനാജനകമാണ്‌
പൂവിതളുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന
കാട്ടുമൃഗത്തെ കാണുന്നില്ല എന്നത്‌
എത്ര ജുഗുപ്സാവഹമാണ്‌
ഇരകൾക്കുവേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരെ
വേട്ടയാടുക എന്നത്‌
എത്രഭയാനകമാണ്‌
നീതിക്കുവേണ്ടി ഉരിയാടുന്നവരെ
കാരാഗൃഹങ്ങളിടലടച്ച്‌
നാവരിയുക എന്നത്‌
സത്യധർമ്മാദികളെയും
സർവ്വസംഗപരിത്യാഗങ്ങളെയും
നിലവറകളിലേക്കാട്ടിപ്പായിച്ച്‌
ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്ന
ഭരണകൂടങ്ങളുടെ
അഴിമതിതാണ്ഡവങ്ങൾക്കിടയിൽ
ഒന്നുറക്കെക്കരയാൾപോലുമാവാതെ
നേരുംനെറിയുമുള്ളവർ
നെഞ്ചിൽനെരിപ്പോടുമേന്തി
ഏകാന്തത്തയുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ
അഭയംതേടുകയാണ്‌
നൊന്തുംവെന്തും ചാകുന്നവരുടെ
പടനിലങ്ങളിൽ
കഴുകൻകണ്ണുകളുമായി പറന്നുനടക്കുന്ന
തീവിഴുങ്ങിപ്പക്ഷിയുടെ കൂർത്തനഖരങ്ങളിൽ
കോർത്തുകിടക്കുന്ന ശവങ്ങളൊക്കെയും
ചരിത്രത്തിന്റെ താമ്രപത്രങ്ങൾകൊണ്ട്‌
അവർ മറയ്ക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ