Skip to main content

കർണ്ണൻ


കോടിക്കുളം സുകുമാരൻ

രണ്ട്‌ സൂര്യന്മാരുദിച്ചോ കുരുക്ഷേത്ര-
മൊന്നുകൺചിമ്മിയുണർന്നുയുദ്ധക്
കളം!
കർണ്ണൻ! മനസ്സിലേക്കർണ്ണികാരംപൂത്ത
വർണ്ണങ്ങൾകൊണ്ട്‌ പ്രഭചൊരിയുന്നവൻ!
ആരൊക്കെയെത്രയപവാദിച്ചീടിലും
നേരിട്ടൊരാൾക്കും ജയിക്കുവാനാവില്ല
എന്നും അനാഥത്വമേറ്റെങ്കിലും-ദാന
മെന്നും സനാഥനായ്തീർത്തതീകർണ്ണനെ!
കർണ്ണാഭരണകവചങ്ങളിന്ദ്രനാൽ
എന്നേക്കുമായ്നഷ്ടമായെന്നിരിക്കിലും
സൂര്യതേജസ്സാൽ ജ്വലിക്കുന്നധീരത
ആരെയും ഭക്തിപരവശരാക്കിടും
തൊട്ടരികത്ത്ശരശയ്യയിൽഭീഷ്മർഞ്ഞെട്ടിയോ!
പാണ്ഡവരല്ലേ ജയിക്കേണ്ടു.
കൃഷ്ണൻപിടിച്ചകടിഞ്ഞാണിലശ്വങ്ങ-
ളൽപംശിരസൺനുയർത്തിമുരണ്ടുവോ!
നിശ്ചലംനിന്നുരണാങ്കണംപോർജയം
നിശ്ചയിക്കാനാവുകില്ലെണ്ണമാതിരി
അച്ഛനെയോർത്തവനമ്മപറഞ്ഞത്‌
സത്യമായ്ത്തീരട്ടെയെന്നാശ്വസിച്ചവൻ
സൂതപുത്രൻഎന്നധിക്ഷേപവാക്കിനാൽ
സൂര്യപുത്രന്നെവിളിച്ചവർമുന്നിലായ്‌
സൂര്യോദയത്തിൻ സമസ്തവർണ്ണങ്ങളും
ചേരുന്നകർണ്ണൻതിളങ്ങിതൻതേരിലായ്‌!
വില്ലെടുത്തുപാർത്ഥനോടുയുദ്ധത്തിനായ്‌
ശല്യരെനീക്കിസ്വയംതേർതെളിച്ചവൻ!
രണ്ടുപേർക്കുംജന്മമേകിയമാതാവ്‌
മിണ്ടാതെത്തൺമിഴിനീരൊഴുക്കുന്നതാ!
ശംഖ്മുഴങ്ങിയോഅസ്ത്രങ്ങളാൽസൂര്യ-
മണ്ഡലം നന്നായ്‌ മറഞ്ഞിതരക്ഷണം
ആന,തേർ,കാലാൾപ്പടകൾതന്നാരവം
ഈവിശ്വമാകെപ്പടരുന്നമാതിരി
വേദനകൊണ്ടുപുളഞ്ഞവർതൻവിളി
ഘോരാന്ധകാരത്തിലെങ്ങുംമുഴങ്ങിയും,
നിന്നുവിറച്ചകബന്ധങ്ങൾതൻരക്ത-
ളെങ്ങുംചെറുചെറുനീർച്ചാലുതീർക്കയും;
രണ്ടുകാർമേഘങ്ങൾതമ്മിലിടഞ്ഞ്‌
ഭൂമണ്ഡലമാകെപ്പിളരുന്നമാതിരി
യുദ്ധവും തേരുമൊന്നിച്ചുശ്രദ്ധിച്ചേറെ
ക്രുദ്ധനായ്‌ നിൽക്കുന്നകർണ്ണനെക്കണ്ടുടൻ
അർജ്ജുനൻ കൃഷ്ണനെനോക്കിസൂര്യാത്മജൻ
ക്രുദ്ധനായ്നിൽപത്കാണ്മതില്ലേ ഭവാൻ!
അക്ഷൗഹിണികൾകളിപ്പന്തുപോലവൻ
തച്ചുതകർത്ത്മുന്നേറുന്നകാൺകനീ!
എത്രദിവ്യസ്ത്രങ്ങളെയ്തവയൊക്കെയും
നിഷ്പ്രഭമാക്കിമുന്നേറുകയാണവൻ!
കൃഷ്ണനറിഞ്ഞുയെളുപ്പമല്ലീജയം;
മുപ്പത്‌ മുക്കോടിദേവഗണങ്ങളും!
ഏഴരനാഴികനേരമായ്കർണ്ണനാ-
ത്തേരതിൽനിന്നുംപൊരുതിമുന്നേറവേ,
തൻരഥചക്രംകുഴിയിൽവീണു-രണ
മൊന്നുനിർത്താനായ്പ്പറഞ്ഞുരാധേയനും
മണ്ണിൽപ്പുതഞ്ഞരഥചക്രമുദ്ധരി-
ച്ചൊന്നുനിവരാൻതുനിഞ്ഞൊരാക്കർണ്ണനെ
ക്കൊന്നുവീഴ്ത്താനുത്തരവേകികൃഷ്ണനും
ചെന്നുപതിച്ചുചതിയുടെസായകം!
ആയിരംസൂര്യനുദിച്ചപോൽനോക്കിയാ-
നേരത്ത്കൃഷ്ണാക്കാർമുകിൽവർണ്ണനെ!
തൻദേഹകാന്തിപോലുള്ളമനസ്സുമായ്‌
മന്ദസ്മിതംതൂകിനിന്നുമുകുന്ദനും
അർജ്ജുനൻപോരിൽജയിച്ചു-ചതികണ്ട്‌
നിഷ്ക്രിയത്വംപൂകിനിന്നുജഗത്രയം.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…