ദൂരം


ജയനൻ

ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും
ബുദ്ധനിലേക്കുള്ള ദൂരം
ഒരു മുഴംകയറിന്റെ
ഒരു കുറുനീളം...

ക്രിസ്തു മൂന്നാംനാൾ
ഉയിർകൊണ്ടിട്ടും
ഒരു കുറുനീളം ബാക്കിനിന്നു...

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ