പാവ


സത്താർ ആദൂർ

ഉണരണ്ട
മുഖം കഴുകണ്ട
പുഞ്ചിരിക്കണ്ട
സംസാരിക്കണ്ട
കരയണ്ട
കടംചോദിക്കണ്ട
കള്ളം പറയണ്ട
കാണണ്ട
കേൾക്കണ്ട
തിന്നണ്ട
തൂറണ്ട...

ഒരിടത്ത്‌
ഇരിക്കുകമാത്രം
ചെയ്താൽ മതി
അല്ലെങ്കിൽ
വെറുതെ നിൽക്കുകയോ
കിടക്കുകയോ ചെയ്താലും മതി.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?