വാസ്തവം


എസ്സാർ ശ്രീകുമാർ


കനിവിന്റെ ഉറവിടം
ജറുസലേ!
കടിച്ചു കീറി
തീർന്നിടുന്നു.
അവനിയിലെ വിണ്ണിടം
അല്ലയോ, കാശ്മീർ!
ആയുധങ്ങൾ
തീമഴപെയ്ത്‌...
ദൈവ-അധീന നാടാണ്‌
കേരളം!
പെൺവാണിഭ-
പ്പെരുമ കാക്കുന്നു
ശാന്തമഹാസമുദ്രം
പക്ഷേ.
സുനാമികൾ
സുനിശ്ചിതം!"

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?