Skip to main content

മലനാടിന്റെ മാറ്റൊലി നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ നിറവിൽ


മീരാകൃഷ്ണ

"വിശ്വമാനവൻ വന്നു
വില്ലുവണ്ടിയിൽ മർത്യ-
സ്വാതന്ത്ര്യ സംഗീതമാ-
യിതിഹാസങ്ങൾ പൂത്തു".
       മാനവികതയുടെ മഹാസൗന്ദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സംസ്കാരമായി കേരളീയ
ദേശീയതയിൽ സർഗാത്മകശക്തിയായതിന്റെ ദേശീയ പൈതൃകമാണ്‌ അയ്യങ്കാളി.
സ്ത്രീകളുടെ മാറുമറയ്ക്കാനും, വഴിനടക്കാനും, നാണം മറയ്ക്കാനും വേണ്ടി
അവകാശ സമരങ്ങൾക്ക്‌ നേതൃത്വം കൊടുത്ത അയ്യങ്കാളി 45 വർഷങ്ങൾക്ക്‌ മുമ്പ്‌
(1967-ൽ പ്രീഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസകാലത്ത്‌) കെ.കെ.എസ്‌ ദാസിലൂടെ
ഫ്യൂഡലിസത്തിനെതിരെ പൊട്ടിവീണ തീപ്പൊരിയാണ്‌ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു
ഇതിഹാസകാവ്യമായി മാറിയ മലനാടിന്റെ മാറ്റൊലി-കേരളത്തിലെ ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾ
മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനായ്‌ നടത്തിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രക്ഷോഭം
തിരുവിതാംകൂറിലെ നാടുവാഴിത്ത ഭരണകൂടം വംശീയ ഉന്മൂലന ഭീകരതയോടെ
അടിച്ചമർത്തി. മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം അനുവദിച്ചതു 1859-ൽ ബ്രട്ടീഷ്‌
കൊളോണിയൽ ഭരണകൂടമാണ്‌. സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരി
ക അവകാശങ്ങൾക്ക്‌
മർദ്ദിത ജനങ്ങളുടെ സംഘടിത മുന്നേറ്റത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ
നേതൃത്വശക്തിയായിരുന്ന അയ്യൻകാളി. 1910-ൽ അയ്യൻകാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
നെയ്യാറ്റിൻകര ആരംഭിച്ച വർഗ്ഗസമരം കേരളചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലാണ്‌.
പുലയലഹള എന്ന പേരിൽ തമസ്കരിച്ചു കളയുന്ന ഈ സ്മരണകളുടെ ചരിത്രപരമായ
പ്രാധാന്യം കാലഘട്ടത്തിന്റെ സവിശേഷതക്കനുസരണമായി അപഗ്രഥിക്കാൻ ഈ
കവിതയിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. ഒരേ കുറ്റത്തിന്‌ ജാതിതിരിച്ച്‌ ശിക്ഷകൾ
കൽപിച്ചിരുന്ന കാലം. അടിമക്കച്ചവടങ്ങൾ, സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യമോ,
സംസാരസ്വാതന്ത്ര്യമോ ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ, ഞാൻ എന്നതിന്‌ അടിയൻ എന്നും,
കഞ്ഞിക്ക്‌ കരിക്കാടി എന്നും വീടിനു ചാള, മാടം എന്നും,
പ്രസവിക്കുന്നതിന്‌ കുരങ്ങിടുക എന്നും, മനസ്സിന്‌ പഴമനസ്സെന്നും
പറഞ്ഞിരുന്ന കാലം. തലക്കരവും, മുലക്കരവും കൊടുത്തിരുന്ന കാലം, പുലപ്പേടി,
മണ്ണാപേടി മുതലായ അനാചാരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഈ കവിതയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്നു.
ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വള്ളിയൂർകാവിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ കിളികളുടെ
കളകളാരവങ്ങൾ പലപ്പോഴും കവിതാവിഷയമാകാറുണ്ട്‌. പക്ഷേ വള്ളിയൂർ കാവിലെ
അടിമച്ചങ്ങലകളുടെ കിലുക്കം കേൾപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിൽ കെ.കെ.എസ്‌ ദാസിനു
മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നതാണ്‌ പരമാർത്ഥം. അയ്യങ്കാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
സ്വാതന്ത്ര്യ സൗന്ദര്യ മൂല്യത്തെ സാഹിത്യ സമ്പത്താക്കാൻ മലയാളത്തിന്റെ
സാഹിത്യ നായകന്മാർക്കോ മുഖ്യധാരാ സാഹിത്യ ചരിത്രകാരന്മാർക്കോ
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?

       കല്ലട ശശിയുടെ അയ്യങ്കാളിയും കെ.കെ.എസ്‌ ദാസിന്റെ മലനാടിന്റെ
മാറ്റൊലിയുമാണ്‌ മലയാളത്തിൽ അയ്യങ്കാളിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച കവിതകൾ. ശശി
അയ്യങ്കാളിയെ പാഞ്ചജന്യമായിട്ടാണ്‌ കാണുന്നത്‌. അയ്യങ്കാളിയെ
ബിംബവൽക്കരിച്ച്‌ ഫ്യൂഡൽവിരുദ്ധമായ സത്തയെ അതേ സംസ്കാരത്തിൽ
തളയ്ക്കുകയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌. ഇരുളിന്റെ ഉടലിനെ കത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന
സൂര്യവെളിച്ചമാണ്‌ അയ്യൻകാളിയിലൂടെ ദാസ്‌ കാണുന്നത്‌. കാലത്തെ
അതിജീവിക്കുന്ന വരികളിലൂടെ 45-​‍ാം വർഷത്തിലും രചനയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ
തിരിച്ചറിയുന്ന വരികളാണ്‌.
"കുങ്കുമക്കുറിക്കൂട്ടാ-
ണിന്നു നീ മണ്ണേനിന്റെ
നാൾവരും കർമ്മത്തിന്റെ
കൽവിളക്കായ്‌ നീ മിന്നും"
ശാബ്ദിക സാധ്യതകളെ മുഴുവൻ വെളിവാക്കികൊണ്ട്‌ വികാര സംക്രമണക്ഷമമായി
ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന കവിതയാണ്‌. ശിൽപ ഭദ്രതയും ഭാഷാമേന്മയും
ഭാവവൈചിത്ര്യങ്ങളും ഈ കവിതയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്‌. ജാതിഭീകരതയെ
വർണ്ണിക്കുകയും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റേതൊരു
സാഹിത്യകാരനോടൊപ്പമോ അതിലുപരിയോ സംഭാവനകൾ നൽകിയ, യുക്തിവാദത്തിന്റെ
തീപന്തം ജ്വലിപ്പിച്ച്‌ ചിന്താവിപ്ലവം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ
സ്വതന്ത്രചിന്തകനെ നമ്മളെന്തേ മറക്കുന്നു, മറയ്ക്കുന്നു? ആവിഷ്കാര
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം, ജീർണ്ണതകളോട്‌ അടരാടൻ വെമ്പുന്ന
രാഷ്ട്രീയം, സാമൂഹ്യമാറ്റത്തിനുള്ള അതിശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ, ഇതൊക്കെയല്ലേ
കെ.കെ.എസ്‌.ദാസ്‌. ദേശീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ വികാസധാരയെ സമമാനവികതയുടെ
മൂല്യശക്തിയായ്‌ അയ്യങ്കാളിയിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വ്യവസ്ഥകളോട്‌
കലഹിച്ച്‌ ചിന്തയുടെ ലഹരിയിൽ അസ്വസ്ഥനായ്‌ അലയുന്ന ഈ സത്യാന്വേഷിയെ
മലനാടിന്റെ മാറ്റൊലിയിലെ അയ്യങ്കാളി സ്മരണയിലൂടെ നമുക്ക്‌ ദർശിക്കാം.
'വിസ്മൃതിക്കൊരിക്കലും
വിഴുങ്ങുവാനാവാത്തൊരീ
തീവ്രമാം സ്മരണതൻ
ചെങ്കതിരൊളിയിങ്കൽ
നിമിഷം നിൽകുന്നു ഞാനെൻ മനോമുകുരത്തിൻ
താവക സ്വപ്നത്തിന്റെ രൂപരേഖയും നോക്കി"

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…