Skip to main content

തെങ്ങുകൃഷിയിൽ ഒരു കാസർഗോടൻ വിജയഗാഥ


വി. ജി. ചന്ദ്രശേഖരൻ

പൊതുവേ നല്ല ആരോഗ്യവും അതിനനുസരിച്ച്‌ വിളവും തരുന്ന തെങ്ങുകളാൽ
സമൃദ്ധമാണ്‌ കാസർഗോഡ്‌ ജില്ല. 2010-11 വർഷത്തിലെ സ്ഥിതി വിവര കണക്ക്‌
പ്രകാരം ജില്ലയിൽ 52249 ഹെക്ടർ തെങ്ങ്കൃഷിയുണ്ട്‌.  445.72 ദശലക്ഷം
തേങ്ങയാണ്‌ തന്നാണ്ടിലെ ജില്ലയിലെ നാളികേരോത്പാദനം.  ഹെക്ടറിന്‌ 8531
തേങ്ങയാണ്‌ ജില്ലയിലെ നാളികേരോത്പാദനക്ഷമത. സാമാന്യം നല്ല വളപ്രയോഗം,
ജലസേചനം, ഗുണമേന്മയുള്ള തെങ്ങിൻതൈകളുടെ ലഭ്യത,  ഗവേഷണ, വികസന ഏജൻസികളിൽ
നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക- സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളുടെ ലഭ്യത എന്നിവയെല്ലാം ഈ
നേട്ടത്തിന്‌ പുറകിലുണ്ട്‌.  എല്ലാറ്റിനുമുപരി മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുകയും
കൃഷിയെ അറിയുകയും അതിനനുസരിച്ച്‌ മുതൽമുടക്കി അക്ഷീണപ്രയത്നം ചെയ്യുകയും
ചെയ്യുന്ന കർഷകരുടെ നിറസാന്നിദ്ധം ഈ വടക്കൻജില്ലയെ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു
മുൻനിര കാർഷികജില്ലയാക്കി മാറ്റുന്നു.

മണ്ണിനേയും തെങ്ങിനേയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറുകിട മാതൃക കർഷകനാണ്‌
ഹോസ്ദുർഗ്ഗ്‌ താലൂക്കിലെ പെരിയ വില്ലേജിലെ ദാമോദരൻ നായർ. ഭാര്യ, മകൻ, മകൾ
എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംതൃപ്ത കർഷക കുടുംബത്തിനുടമയാണ്‌ 58 വയസ്സുള്ള
നായർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ കൃഷിയിൽ
നിന്നുള്ള വരുമാനമാണ്‌. ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന നായർ ബാല്യം
മുതൽ കൃഷിയുമായി ഗാഢബന്ധമാണ്‌ പുലർത്തി പോരുന്നത്‌. പുകയില,  നെല്ല്‌,
വെള്ളരി എന്നിവയായിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്തിരുന്ന കൃഷികൾ. ഇപ്പോൾ തന്റെ
രണ്ടേക്കർ പുരയിടത്തിൽ പശ്ചിമതീര നെടിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തെങ്ങുകളാണ്‌
നട്ടിട്ടുള്ളത്‌. സങ്കരയിനത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടു തെങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ
മുപ്പത്‌ വർഷം പ്രായമുള്ള 130 തെങ്ങുകൾ ഉണ്ട്‌. 100 മുതൽ 200 തേങ്ങവരെ
ഓരോ തെങ്ങിൽ നിന്നും ഇന്ന്‌ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്‌. ശരാശരി ഒരു തെങ്ങിൽ
നിന്ന്‌ 130 തേങ്ങ ഒരാണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നു. സ്വന്തം ആവശ്യം കഴിച്ച്‌ ഏകദേശം
15000 തേങ്ങ ഒരു വർഷം വിൽക്കുന്നുണ്ട്‌.
.
തെങ്ങുകൾ ചിട്ടയായി പരിചരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്‌ ഇദ്ദേഹം. എല്ലാവർഷവും
അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ തടം തുറന്ന്‌ രാസ - ജൈവവള പ്രയോഗം മുടങ്ങാതെ
ചെയ്തുവരുന്നു.  കാലവർഷാരംഭത്തിൽ തന്നെ തെങ്ങോന്നിന്‌ 4 കി.ഗ്രാം.
കുമ്മായവും ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട്‌ 25 കി.ഗ്രാം ആട്ടിൻകാഷ്ഠം, 20
കി.ഗ്രാം. പച്ചില, 3 കി. ഗ്രാം എല്ലുപൊടി എന്നീ കണക്കിൽ ഓരോ തെങ്ങിനും
നൽകുന്നു. കൂടാതെ ആഗസ്റ്റ്‌ മാസാരംഭത്തിൽ 1 കി.ഗ്രാം പൊട്ടാഷും 1.5
കി.ഗ്രാം ഫാക്ടംഫോസും ഓരോ തെങ്ങിനും നൽകുന്നു.  തെങ്ങോന്നിന്‌ വളങ്ങളുടെ
വിലയായി 180 രൂപയോളം ചെലവാകുന്നുണ്ട്‌. ചിട്ടയായ ജലസേചനമാണ്‌ നായർ തന്റെ
തെങ്ങുകൾക്ക്‌ അഞ്ചുദിവസത്തിലൊരിക്കൽ നൽകുന്നത്‌. ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഒരു
കുഴൽക്കിണർ തന്നെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ചെരിഞ്ഞ്‌ കിടക്കുന്ന പറമ്പിന്റെ
ഉയർന്ന ഭാഗത്ത്‌ ടാങ്ക്‌ കെട്ടി ജലം പമ്പ്‌ ചെയ്ത്‌ സംഭരിച്ച്‌
അവിടെനിന്നും ഹോസ്‌ വഴി ഓരോ തെങ്ങിനും നനയ്ക്കുന്നു. ഏകദേശം 300 ലിറ്റർ
വെള്ളം ഒരു തെങ്ങിന്‌ എന്ന തോതിലാണ്‌ നൽകുന്നത്‌.
നാളികേരത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പ്‌ വർഷത്തിൽ മൂന്ന്‌ പ്രാവശ്യമായി
ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു. മുൻപ്‌ നാല്‌ തവണയായിരുന്നു വിളവെടുപ്പ്‌. 3-4
വിളവെടുപ്പ്‌ മതി എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ്‌ നായർ. 15 രൂപയാണ്‌
തെങ്ങോന്നിന്‌ കയറ്റക്കൂലിയായി നൽകുന്നത്‌.

നാളികേരത്തിന്റെ വിപണനം നായരെ സംബന്ധിച്ച്‌ ഒരു പ്രശ്നമായി ഇതുവരെ
തോന്നിയിട്ടില്ല. സാമാന്യം ഉയർന്ന വിലയാണ്‌ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌.
കാരണം 100 നാളികേരത്തിൽ നിന്ന്‌ 17.5 - 18 കി. ഗ്രാം കൊപ്ര
ലഭിക്കുന്നുണ്ട്‌ എന്നത്‌ തന്നെ. എന്നാൽ സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ നാളികേരത്തിൽ
നിന്ന്‌ ശരാശരി 13 കി. ഗ്രാം കൊപ്ര ലഭിക്കുന്നത്‌. നാളികേരം എണ്ണത്തിന്‌
വില പറഞ്ഞ്‌ വിൽക്കുന്നതാണ്‌ നായരുടെ രീതി. കൊപ്ര ഉത്പാദിപ്പിച്ച്‌
വിൽപ്പന നടത്തേണ്ടതില്ല എന്നതാണ്‌ ദാമോദരൻ നായരുടെ അഭിപ്രായം. തേങ്ങ
ഒന്നിന്‌ 10 രൂപ, 9 രൂപ, 7 രൂപ നിരക്കിലാണ്‌ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ച വില.
വാഴയാണ്‌ പ്രധാനമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇടവിള.  കൂടാതെ മഞ്ഞൾ, പച്ചക്കറി
എന്നീ കൃഷികളും ഉണ്ട്‌.  തെങ്ങുകൾ തമ്മിൽ 35 അടി അകലം പാലിച്ചാൽ ഇടവിളകൾ
നന്നായി കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന്‌ നായർ കരുതുന്നു.  ആദ്യകാലത്ത്‌
ഇത്‌ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നീട്‌ തെങ്ങിൻതൈ നടുമ്പോൾ
ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെച്ചു.

കൃഷി രംഗത്ത്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജൻസികളുമായി നല്ല ബന്ധമാണ്‌
നായർക്കുള്ളത്‌.  നാളികേര ബോർഡിന്റെ തന്നെ ക്ലസ്റ്റർ പദ്ധതിയിൽ വളങ്ങളും
മറ്റ്‌ ആനുകൂല്യങ്ങളും മുൻപ്‌  അദ്ദേഹത്തിന്‌ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.
വരുംകാലങ്ങളിൽ വികസനരംഗത്ത്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജൻസികൾ കൂടുതൽ
കർഷകരിലേക്ക്‌ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും
വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്ന അഭിപ്രായം കൂടി നായർക്കുണ്ട്‌. കൂടാതെ പുത്തൻ തലമുറ
കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ട്‌ ഈ മേഖലയിലേക്ക്‌ വരേണ്ടത്‌ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ
ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്‌ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന്‌ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.
മുൻവർഷങ്ങളിലെ കാർഷിക വിലത്തകർച്ച യൊഴികെ പറയത്തക്ക തിക്താനുഭവങ്ങളൊന്നും
നായർ ഓർക്കുന്നില്ല.  നാടൻ തെങ്ങിനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്താൽ തന്നെ സാമാന്യം നല്ല
വിളവും ആദായവും ലഭിക്കും എന്നതാണ്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം.
മേൽവിലാസം: എ. ദാമോദരൻ നായർ, പൂക്കളം ഹൗസ്‌, പെരിയ, കാസർഗോഡ്‌, ഫോൺ : 9961183545
*സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…