Skip to main content

എന്റെ ഹിമാലയൻ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ-3

പ്രഫുല്ല ൻ  തൃപ്പൂണിത്തുറ


. ഋഷികേശ്‌

       ഋഷികേശ്‌ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം 'ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാമി'. മഹാവിഷ്ണുവാണ്‌ ഈ
നാമകരണം നടത്തിയത്‌. മഹാഭാരതത്തിൽ നിരവധി തവണ ഋഷികേശ്‌ എന്ന പദം
ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഋഷികേശിനടുത്ത്‌ ത്രിവേണിഘട്ടിൽ ഗംഗയും യമുനയും
സരസ്വതിയും സമ്മേളിയ്ക്കുന്നു. രാമലക്ഷ്മണന്മാർ രാവണവധത്തിനു
പ്രായശ്ചിത്തമായി ഇവിടെ വന്നു തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചുവത്രെ! പാണ്ഡവന്മാരും
മഹാപ്രസ്ഥാന യാത്രയിൽ ഈ താഴ്‌വാരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു.
       ഒരു ഭാഗത്തുമാത്രം വൻ പർവ്വതങ്ങളും മറ്റു മൂന്നുഭാഗത്തും ഗംഗാനദിയും
അതിരിട്ടു സൂക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഈ പുണ്യനഗരത്തിൽ പണ്ട്‌ സന്യാസിമാർക്കു
തപസ്സുചെയ്യുന്നതിനു ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഘട്ടങ്ങളുമായിരുന്നു.
       ഋഷികേശ്‌ നഗരത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അരുകിലായ്‌
സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഭരതക്ഷേത്രം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്‌. ഈ പുണ്യപുരാണ
ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ബുദ്ധക്ഷേത്രമാതൃകയിലാണ്‌. ശ്രീരാമന്റെ സഹോദരൻ
ഭരതമഹാരാജാവ്‌ ഈ സ്ഥലത്ത്‌ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. പഞ്ചാബ്സിന്ധു
ക്ഷേത്രവും ഇവിടെയാണ്‌.

       ഭരതക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിലായി ഗംഗാതീരത്ത്‌ 'കുബ്ജാഭ്രക്‌' എന്നുപേരുള്ള
ഒരു ജലാശയമുണ്ട്‌. ഇവിടെ ഗംഗാനദിയും യമുനാനദിയും സരസ്വതീ നദിയും
സംഗമിയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനെ ത്രിവേണി എന്നു വിളിയ്ക്കുന്നു.
       ഋഷികേശിലുള്ള പ്രയാഗ്‌രാജ്‌ എന്ന സ്ഥലത്തിനും വളരെ മാഹാത്മ്യം ഉണ്ട്‌.
ഇവിടെ പിതൃക്കൾക്കു പിണ്ഡദാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്‌ വളരെയധികം
പുണ്യഫലപ്രാപ്തിയുണ്ടാകുന്നുണ്ട്‌.
       ഋഷികേശിൽ നിന്നും മാസ്സൂറിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മാർഗ്ഗത്തിലാണ്‌
ഉത്തരാഞ്ചലിന്റെ തലസ്ഥാനമായ 'ഡെഹ്‌റാഡൂൺ' വടക്കു ഹിമാലയം.
തെക്കുശൈവാലിൽക്കുന്നുകൾ കിഴക്കു ഗംഗ. പടിഞ്ഞാറു യമുന. രാമലക്ഷ്മണന്മാർ
രാവണവധത്തിനുശേഷം പ്രായശ്ചിത്തമായി ഇവിടെവന്നു തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചുവത്രെ!

       ഹിമാലയൻ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയത്‌ ചതുർധാമപ്രവേശനമാണ്‌.
ചതുർധാമങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്നത്‌. യമുനോത്രി, ഗംഗോത്രി, കേദാർനാഥ്‌,
ബദരീനാഥ്‌ എന്നിവയാണ്‌. അതുപോലെത്തന്നെ അളകനന്ദയും സരസ്വതിയും
സംഗമിയ്ക്കുന്ന കേശവപ്രയാഗും, ധൗശി (വിഷ്ണു)ഗംഗയും അളകയും കൂടിച്ചേരുന്ന
വിഷ്ണുപ്രയാഗും, അളകയും നന്ദാകിനിയും ഒത്തുചേരുന്ന നന്ദപ്രയാഗും,
പിണ്ടാറും അളകയും സംയോജിയ്ക്കുന്ന കർണപ്രയാഗും അളകയും മന്ദാകിനിയും
സംഗമിയ്ക്കുന്ന രുദ്രപ്രയാഗും അളകയും ഭാഗീരഥിയും കൂടിച്ചേർന്ന്‌
വിശുദ്ധഗംഗയായിത്തീരുന്ന ദേവപ്രയാഗും അപൂർവ്വദർശന പുണ്യങ്ങളാണ്‌. നദീ
സംഗമങ്ങളിൽ ദർശനസ്നാനാദികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്‌ പുനർജന്മത്തിൽ നിന്നും
നമ്മെ തടയുന്നു എന്നാണു വിശ്വാസം.

       ആദികൈലാസം, കിന്നോർ കൈലാസം കൈലാസ്‌-മാനസസരസ്‌, മണി മഹേഷ്‌ കൈലാസം. ശ്രീകണ്ഠമഹാദേവ്‌ കൈലാസം എന്നിവയാണു അഞ്ചു കൈലാസങ്ങൾ. ഇവയൊക്കെത്തന്നെ ഭാരതത്തിനു പുറത്തു ചൈനാ ഭൂട്ടാൻ അതിർത്തിയിലാണ്‌.
       അതാതു സ്ഥിരതാമസസ്ഥലത്തെ പോലീസ്‌ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ
'ഇരുപതുവർഷ'ക്കാലമായി നേരിട്ടറിയാം എന്നുള്ളവർ പെർമിറ്റും പോകേണ്ട
സ്ഥലത്തേയ്ക്കുള്ള പാസ്പോർട്ടും ആരോഗ്യപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളും, രോഗ
പ്രതിരോധ മരുന്നുകളും നിർബന്ധമാണ്‌. 60വയസ്സിന്മേൽ പ്രായമുള്ളവർക്കു
സാധാരണഗതിയിൽ പെർമിറ്റു ലഭിയ്ക്കില്ല. അത്യാവശ്യം ഓക്സിജൻ, കലോറി
കൂടുതലുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയും എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതണം.
അങ്ങിനെ താങ്ങാവുന്നതിലേറെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ. അങ്ങിനെയായതുകൊണ്ട്‌
ഹിമാലയത്തിനപ്പുറത്ത്‌, ഭാരതത്തിനുപുറത്തേയ്ക്കുള്ള കൈലാസയാത്രയ്ക്ക്‌
ഞാൻ ഒരുങ്ങിയില്ല. ഈ യാത്രയിൽ സാധാരണ വരാവുന്ന രോഗങ്ങൾ സ്നോ-ഫ്രോസ്റ്റ്‌
- ഗാൻ ഗ്രെയിൻ എന്നിവയത്രെ!
ഋഷികേശ്

       ഓരോ വർഷവും പതിനായിരക്കണക്കിനു അപേക്ഷകളാണ്‌ ഇന്ത്യാ സർക്കാരിന്റെ
വിദേശ-ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ടുമന്റിനു ലഭിയ്ക്കുക. അതിൽ ഓരോ വർഷത്തിലും 500
പേരെ മാത്രം യാത്രയ്ക്ക്‌ അനുവദിയ്ക്കൂ. രാജ്യരക്ഷാ തീവ്രവാദ ഭീഷണി
തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വർഷം ചെല്ലുന്തോറും ഇന്ത്യയ്ക്കു
പുറത്തുള്ള കൈലാസ മാനസസരസ്സ്‌ യാത്രയ്ക്കു സർക്കാർ കർക്കശ
നിയന്ത്രണങ്ങളാണ്‌ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
[തുടരും]

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…