മഴരാഗം


മഹർഷി

തക്കിതരികിടമേളം
മാനത്താകെത്താളം
സരിഗമപതനിസ രാഗം
താഴേക്കൊഴുകും ഭാവം

സനിതപമഗരിസപാടി
വിണ്ണിൽകരിമുകിലാടി
മേലേഒളികണ്ണിട്ടോടി
പലപലനിറമോടിയൊഴുകി
പുഴയായ്‌ നദിയായ്‌
നടമാകെകുളിരായ്‌
തീരംനിറയെ തിറമായ്‌
ഝടുതിയിലെഴുതിയകവിത
പുഞ്ചിരിതൂകിയമഴവില്ലിൽ
ചഞ്ചലയായിനടനമൊരുക്കി
അട്ടഹസിച്ചിടിമിന്നൽ
കപടതപഖരാക്ഷരങ്ങൾ
കരിമുകിലാടീകഥകൾ
വശിവശിയായിതിരുകി
മൃദുതരളിതരാഗം
മൃദുനടനവിലാസലോലം
ആർത്തുചിരിച്ചലറി
കുതറിയടുത്തുചിതറി
മതിയിൽ മദിച്ചുരസിച്ചു
മണ്ണിൽമരതകഗാനം

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ