Skip to main content

നേർച്ചക്കോഴികളുടെ തല മുണ്ഡനം ചെയ്യുന്നു

shÅntbmS³

        Hcp c£s¸SÂ. A{X am{Xta Zb Dt±in¡p¶pÅq.Cu c£s¸Sensâ A´yw F§s\bmbncn¡psa¶Xns\¡pdn¨v bmsXmcp \nÝbhpanÃ. FÃm¯nsâbpw A\´c ^ew tXSn \S¶m Cu kt¦X¯n \n¶papÅ c£s¸S F¶pw Akm[yambn¯s¶ \ne\n¡pw.sN¶v Ibdm³ HcnSanÃ. CSw \jvSs¸«hfpsS thZ\ Ahsft¸mse¯s¶ A\mYambn¡nS¶p.
        HmÀ½ sh¨ \mÄ apX hbdnsâ tX§epIÄ AS¡nbXv Cu B{ia¯nsâ HuZmcyamWv.Ct¸mÄ _p²nbpw Xncn¨dnhpw h¶t¸mÄ FÃmw Ct«¨v HmSpI.\µntISmWv.Zb A§s\bpw Nn´n¨p.\µntISv F¶Xne¸pdw Hcp apàn BWv F¶v Nn´n¡pt¼mÄ kzbw kam[m\s¸«p.FÃm B{ia§fpw C§s\¯s¶bmtWm F¶pw AhÄ Nn´n¡mXncp¶nÃ.Xsâ A\p`hw sImWvSv kzmb¯am¡nb Adnhnsâ hniIe\¯n A§s\bmhm\mWv Xcw.
         temIhym]mc¯n \n¶pÅ tamN\hpw euIntIÑIsf hÀÖn¡epatà k\ymkw ! B{ia¯nse kzmanPnbpsS {]kwK¯n \n¶pw A§s\bmWv a\Ênem¡nbXv.Xm\pw FÃmw hÀÖn¨hÄ Xs¶bm. Xsâ CÑbv¡v thWvSn H¶pw CXphsc sNbvXn«nÃ. kzmanPnamcpsS B{Kl§Ä¡mbn Xsâ taml§sf h[n¡pIbmbncp¶p AhÄ.k\ymkw F¶ hm¡nsâ AÀ° hniIe\¯n A§s\sbm¶pWvsS¦n AhÄ k\ymkn\nbmWv. \nÝbw.
         Cu c£s¸Sen\v hgn sXfn¨Xv Nmµn\nbmWv.Xs¶t¸mse FÃmw kln¨v k\ymk¯nsâ ]pXp hgn tXSnbhÄ. Asæn tXSm³ hn[n¡s¸«hÄ.]pdw temIw \ndsb hÀ®§Ä NmÀ¯nbXmWv.B hÀ®§fnte¡v Ccp«nsâ N§mXnamcn \n¶pw Hcp tamN\w thWsa¶v BZyw D]tZin¨Xpw Nmµv\nbmWv.
"" tN¨n¡v thWvtS Cu hÀ®¡q«pIÄ ? '' A§s\ tNmZn¡mXncn¡m³ ZbbpsS a\Êv A\phZn¨nÃ. D¯c§Ä tNmZy§Ä¡mbn Im¯ncn¡p¶pWvsS¶v AhÄ¡dnbmambncp¶p.
"" B hÀ®§Ä DÄs¡mÅm³ Fsâ {]mbw A\phZn¡p¶nà Ip«o . Asæn Cu Ccp«dbn InS¶v Ime§fpsS tXbvam\¯neqsS Rm³ CcpWvSv t]mbncn¡p¶p. ]pds¯ \nd§Ä¡v t]mepw F¶nse \ndanÃmbvasb `bamWv.'' A§s\ ]dbpt¼mÄ Nmµv\nbptSXv Hcp tX§ensâ kzcambncp¶p.\ndª I®pIÄs¡m¸w IqSnt¨cepIÄ Akm[yambXnsâ \nÊlmbmhØbmbncp¶p.
]n¶oSv Zb H¶pw tNmZn¡m³ \n¶nÃ.v\ndª I®oÀ DdhIÄ¡v HgpInsbmen¡m³ Hcp Ahkcw DWvSm¡ns¡mSpt¡WvSXnsöv IcpXn.Hmtcm B{iahmknbptSXpw , XtâXv Hcp ]mgvP·amsW¶ tXm¶epIfpsS J\o`hn¨ cq]w t]mse tXm¶n AhÄ¡v.A¯cw tXm¶epIfpsS ss\c´cy§fn \n¶papÅ Hcp tamN\w A\nhmcyamsW¶v AhÄ Xocpam\n¨p.
 HmSpI, e£yanÃmsX..XoÀ¨bmbpw AXnsâ A´yw GtXm AXmbncn¡pw X\n¡v hn[n¨ e£yØm\w. P·m´c {]bmW§fneqsS X\n¡mbn Im¯ncp¶ Øm\w.Xncn¨p hnfn¡m³, kvt\ln¡m³ a\ÊpIfnÃm¯nSt¯mfw Imew Xms\´n\v thhemXns¸SWw ?
cWvSm\Ñ\n \n¶papÅ Hcp hnSpXÂ.AXmbncp¶p AhfpsS B{ia¯nte¡pÅ {]thiw Xs¶. Aѳ Ft§m«v t]msb¶ tNmZyw sImWvSv A½sb ieys¸Sp¯ns¡mWvSncp¶p. ieys¸Sp¯Â A[nIcn¨ GtXm \nanj¯nembncn¡mw A½ Hcmsf NqWvSn ]dªp."" \nsâ Aѳ ''
AÑ\mbnXs¶ IcpXn.A½bv¡v ASp¡f tPmenbnse Hcp Xm§mbncp¶p AhÄ.hnf¼pImcnbpsS ASp¡f¡mcn.\\ª Hme¡Wn DuXn¡¯n¡pt¼mÄ AhfpsS I®pIfn ]pIbpw s]mSn]Se§fpw tNÀ¶v AÔX krjvSn¡pIbmbncp¶p.
BÀt¡m hnf¼m³ sh¨Xv AdnbmsX X«nadnªp t]mbXnsâ t]cnepÅ A½bpsS iImc§Ä¡nSbnemWv AhfdnªXv , AXnYnIsfÃmw Xsâ AѳamcmsW¶v. _oP§fpsS kt½f\§Ä¡nSbn A\hkc¯n ]q¯ ]pjv]amWhÄ.Nne kXy§Ä tZjyhpw {]XnImchpw krjvSns¨Sp¡p¶ AkwkvIrX hkvXp¡fmWv.ASp¸n ]pIªpsImWvSncn¡p¶ , Xos¡mÅn ssI¿n Btcm ]nSn¸n¨Xv t]msebmWv Zbbv¡t¸mÄ A\p`hs¸«Xv. AÑ·mcpsS Ipän¯mSnIÄ DgpXv adn¨ A½bpsS IhnÄ XS§Ä Hcp AtcmNI hkvXp t]mse  AhÄ¡v tXm¶n.kwlcn¡s¸tSWvSXv kwlcn¡s¸tSWvS Ahkc§fn Xs¶ kwlcn¡s¸SWsa¶v Btcm Xsâ ImXpIfn a{´n¡p¶Xv t]msebmWv AhÄ¡v tXm¶nbXv.
     A½bpsS I®pw IhnfpsaÃmw Xobn sh´pcpIn.\nehnfnIfpsS {]I¼\§Ä¡nSbn AÑ·mcpsS \ngepIÄ , AØn ]RvPc§Ä¡v ta Npän hcnªv Ahsf ]n´pScp¶Xv AhÄ¡v ImWmambncp¶p.Xpd¶n« ]n³hmXneneqsS , Ccp«nsâ DÅdIfnte¡v Htcm«ambncp¶p.Ccp«nsâ ssIIÄ  tNÀ¯v ]nSn¨v PohnX¯nse BZys¯ Hm«w.A¶pw e£yapWvSmbncp¶nÃ.
e£yanÃm¯ Hm«§fpsS klNmcnWnbmbn amdm³ hn[n¡s¸«hfpsS hn§epIÄ¡v ap¼n BImi¯nse \£{X§Ä I®S¨p \n¶p.\£{X§fpsS ieyanÃm¯Xmhmw , Ccp«v Ahsf KmVambv ]pWÀ¶p.
XfÀ¶ ImepIÄ HSphn A`bw IWvsS¯nbXv bÚ§sf km[qIcn¡m\pÅ a{´§Ä¡nSbnÂ.
"" A½bmWv aItf.. ''
hoWvSpw t]SnbmWv a\Ên HmSnsb¯nbXv.
B{ia¯nse Imhn¡pÅnte¡v AhÄ \pgªp Ibdn. £pcIsâ I¯n ap\bn IqSn apSn \net¯¡v Ipgªv hoWt¸mÄ , a\Ên\I¯v AS¡n¸nSns¨mcp tX§Â. Xe apWvV\w sN¿cpsX¶v ]dbWsa¶v tXm¶n.]t£ , ]dªnÃ.
k\ymk¯nsâ {]Ya tkm]m\¯nemWv Xm\nt¸mÄ.\ntj[n¡s¸«sXÃmw A§s\ Xs¶bmhs«.Hcn¡Â I®mSnbn t\m¡Wsa¶v tXm¶n. apWvV\w sN¿s¸« Zbsb ImWm³ HcpIpkrXn tamlw.
Nmµn\n kzman\nbmWv A¶v cm{Xn `£Ww X¶Xpw Dd§m³ CSw ImWn¨Xpw.InS¡¸mbbnte¡v hoWXv HmÀ½bpWvSv.Xte¶v cm{Xnbnse Hm«¯n\nSbn icochpw a\Êpw XfÀ¶p t]mbncp¶p.
]peÀ¶t¸mÄ IWvSXv ,DSp¯ncp¶ ImhnbpSp¸v Agnªp t]mbncn¡p¶p. " Cuizcm, Ct{Xw A{i²tbmsSbmtWm Dd§nbXv ? Bsc¦nepw IWvSpthm ? AhÄ DSp¸v s]s«¶v Xs¶ hmcnbpSp¯p. B{ia¯nse ]cnj¯n sN¶ncp¶p.Kpcp¡·mÀ PohnX{Ia§sf¡pdn¨mWv ]dªp sImWvSncp¶Xv.tI«ncp¶p.a\Êpw icochpw kv^pSw sN¿Wsa¶v B{Kln¨p.Bßt{ibÊv ssIhcn¡Ww.\nÝb§fpsS \nc A§s\ \oWvSp t]mbn.]cnj¯nencp¶t¸mgmWv a\ÊnembXv, Xsâ {]mb¯nepÅ Ipdt¨sd Ip«nIfpWvsS¶v.
]cnj¯v Ignªp.Xncn¨p h¶t¸mÄ Hcp kzman\n ]dªp.AhcpsSsbÃmw hkv{X§fe¡m³.[mcmfapWvSmbncp¶p. sNbvXp Ignbpt¼tg¡pw \¶mbn £oWn¨p.
cm{XnIÄ ]eXpw amdnadnªp.DSp¸pIÄ Øm\¯pw AØm\¯pambn NnXdn¡nS¶p. ]WnsbSp¯pw hbdv \ndªpw Adnhv t\Snbpw ]Xn\mev hÀj§Ä ! t]mbXdnªnÃ. Xncnªv t\m¡pt¼mÄ Ime¯n\v AanX thKX t]mse.Fw._n.F IgnªXn\memImw ,B{ia¯nsâ AUvan\nkvt{Sj\n Ccn¡m³ IÂ]n¨p.
CâÀs\äv kulrZ§fpsS hnime temIt¯¡v BZy]mZw sh¡pt¼mÄ sXsÃmcp `bapWvSmbncp¶p.]ns¶ kulrZw Hcp elcnbmbn a¯v ]nSn¸n¡pIbmbncp¶p.B a¯v kzmX{´y¯nte¡v IpXn¡m\pÅ Hcp iànbmbn ]n¶n \n¶v XÅpIbmbncp¶p.
]pdw temIt¯¡pÅ PmeIw Xpd¶n«t¸mÄ \ndsb hÀ®§fmbncp¶p.
Nmµv\n kzman\ntbmSv ]dªp. t]mIWw.
BZysams¡ FXnÀ¯p.]n¶oSv AhÀ¡pwtXm¶nbn«pWvSmImw , Ahfpw aghnÃv hncnbn¡s«sb¶v .
\Kc¯nse samss_ tjm¸n\v kao]w Im¯ncn¡msa¶mWv kÀPp ]dªXv. sh_v IymadbneqsS am{Xw IWvS ]cnNbta DÅq.Ahsâ kvt\l¯n\v ap¼n AXnibn¨p \n¶v t]mbn«pWvSv.Ahs\ ]cnNbs¸Sm³ sshInsb¶v ]et¸mgpw a\Êv ]dªp.{]Wb¯n\v C{X a[pcapWvsS¶v aps¼m¶pw Ahfdnªncp¶nÃ.AsX§s\, B{ia¯nse kzmanamÀ¡v {]WbapWvSmbncp¶nÃtÃm.cm{XnbpsS Ccp«v [cn¨v hcp¶hctà AhÀ.kÀPphnt\mSv FÃmw ]dªXmWv.lrZbw Ah\v ap¼n  Hcp ]pkvXIw t]mse Xpd¶v sh¨p.FÃmw Adnªn«pw Ah\v kvt\ln¡m³ Ignbp¶p.BWns\¡pdn¨v [cn¨p sh¨hsbÃmw anYybmsW¶v Nnet¸msgms¡ tXm¶nt¸mbn«pWvSv.
samss_ tjm¸nsâ ad]än Zb\n¡p¶Xv IWvSn«mhWw , Bscms¡tbm Xe Xmgv¯n ,I®pbÀ¯n t\m¡p¶p.Nnescms¡ \S¶ hgntb hoWvSpw XncnsI \S¶p.]t£, Bcpw H¶pw tNmZn¨nÃ.F´n\m Chscms¡ C§s\ t\m¡pt¶ ? Zb a\Ên Nn´n¨p.s]®v DS am{XamtWm ? s]®nsâ thZ\IÄ ChÀ¡v IhnXIfpw IYIfpw am{XamtWm ? s]®nsâ bYmÀ° {]iv\¯nte¡v, AØnXz¯nte¡v Bcpw IS¶p hcm¯sXt´ ? NneÀ s]®nÂ, cXn kpJ kmcambn Ahsf krjvSn¨ ssZhsa¶ IemImcs\ ImWp¶p.At¸mÄ s]®v BkzZn¡s¸tSWvS Iem krjvSn am{XamtWm ? NneÀ s]®n BßobX IWv sS¯p¶p.]qÀ®ambpw \njv{Inbam¡n ]qPn¡s¸Sp¶ Hcp hn{Klw am{XatWm kv{Xo.
]ns¶ F´mWv kv{Xo ? F´Ã kv{Xo ? kÀPphns\ Im¯ncp¶t¸mÄ AhfpsS a\Ên C§s\ Ipsd tNmZy§Ä IS¶p hcnIbpw Cd§nt¸mhpIbpw sNbvXp.ap¶n h¶v \n¶ Hmw\n hm\nsâ tlm¬ i_vZamWv Ahfnte¡v IqSpX tNmZy§Ä IS¶p hcp¶Xns\ hne¡nbXv. Hmw\n hm\nsâ \¼À kzbw AhfDsS I®pIfnte¡v Xd¨p IbdpIbmbncp¶p.MH 4A1289 .]n³ koän \n¶pw kÀPp Nncn¨p sImWvSmWv Cd§nbXv.kt´mjsa¶ hnImcw AhÄ BZyadnbp¶Xv t]msebpÅ Hcp A\p`hw.Cu `qanbnse Gähpw `mKyhXnbmb s]®v Xm\msW¶v kzbw hn[nsbgpXn.hm\n\I¯v IWvS Idp¯ apJ§Ä Ahsf t]Sn¸n¡mXncp¶nÃ.Im AdnbmsX ]nt¶m«v henªp.kÀPp Häbv¡mbncn¡psa¶mWtÃm ]dªXv. a\Ênset´m Hcp t]Sn. Ahcn A½bpsS `À¯m¡·mcpsS \ngepIÄ ]XnªXv t]mse..Npäp]mSpw B{ia¯nse kzmanamcpsS KÔw
]t£, ]n³koänte¡v hens¨dnbs¸«sX§s\sb¶dnbmsX, hm\nsâ thKXbvs¡m¸w AhfpsS a\Êpw F§mWvsSms¡tbm k©cn¡pIbmbncp¶p

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…