അരൂപിയുടെ രൂപം

സന്തോഷ് പാലാ

കണ്‍പോളകള്‍ക്ക്
ഉറക്കത്തിന്റെ
കനം
താങ്ങാനാവുമായിരുന്നില്ല
കൃഷ്ണമണികള്‍ക്ക്
കാഴ്ചകളുടെ
സ്വകാര്യത
സൂക്ഷിക്കുവാനാവുമായിരുന്നില്ല
വിശ്വാസങ്ങളുടെ വിളക്ക്
വിരൂപമായി
കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതിനാല്‍
അരൂപിയുടെ
രൂപത്തില്‍
ഒരാള്‍
അന്നും അവള്‍ക്ക്
ദര്‍ശനം കൊടുത്തു മടങ്ങിയത്രേ!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ