സമസ്യ

shÅn-tbmS³


കൊലപാതകരാഷ്ട്രീയം: ഒരു പുനർവായന
      cm{ã-¯n-sâ km-aq-ly ]-chpw km-¼-¯n-I-]-c-hpw [mÀ½n-I ]-c-hpam-b ]p-tcm-K-Xn-¡v A-Xy-´m-]v-£n-X-am-b H-¶mWv. ]u-c-·mÀ-¡v cm-{ão-bm-h-t_m-[-ap-Wv-Sm-hp-I-sb-¶-Xv.P-\m-[n]-Xy hy-h-Øn-Xn-bn ]u-c-·mÀ-¡v H-t«-sd Im-cy-§Ä sN-¿m-\m-Ipw. C-´y-sb-t¸m-se A-Xn _r-l¯m-b H-cp P-\m-[n]-Xy cm-{ã-¯n cm-{ão-bm-h-t_m-[-ap-Å ]u-c-·m-cp-sS B-h-iy-I-X {]-tXy-Iw ]-d-tb-Wv-S-XnÃ.F-¶m ,\nÀ-`m-Ky-I-c-sa-¶v ]-d-bs«, cm-ã-¯n-sâbpw k-aq-l-¯n-sâbpw D-·q-e-\-¯n-\v hgn-sbm-cp-¡p-¶ X-c-¯n-ep-Å-Xm-Wv tI-c-f-¯n-se ap-Jy-[m-cm cm-{ão-b ]mÀ-«n-I-fp-sS {]-hÀ-¯-\ co-Xn.Xm³ hn-iz-kn-¡p-¶ Bi-bw am-{X-am-Wv i-cn-sb¶pw a-äp-Å-h-sbÃmw \nÀ-½mÀÖ-\w sN-¿-s¸-tS-Wv-S-h-bm-sW-¶p-ap-Å Nn-´m-K-Xn-sb-bm-Wv ^m-jn-kw F-¶v ]-d-bp-¶-Xv.a-X ]-c-tam. cm-jv-{o-b ]-c-tam, `m-jm]-ctam B-b G-Xv B-i-b-¯n-sâ a-d-hn C-Xv \-S-¯n-bmepw A-Xv Ip-ä-I-c-am-Wv.tI-c-f-¯n-se cm-{ão-b ]mÀ-«n-I-fp-sS {]-hÀ-¯-\-§Ä kq-£v-a-am-bn hn-i-Ie-\w sN-¿p-t¼mÄ, Nn-e cm-{ão-b ]mÀ-«n-I-fn-se-¦nepw C¯-cw ^m-jn-Ìv kz`m-h co-Xn a-d-ªn-cn-¡p¶-Xv Im-Wmw.C¯-cw A-{I-a§-sf \n-b-a-¯n-\v ap-¼n sIm-Wv-Sv h-¶v in-£n-¡p-¶-Xn-\v ]I-cw {]Xn-tcm-[n-¡m-\m-Wv Nn-e ]mÀ-«n-I-sf-¦nepw k-Ö-cm-Ip¶Xvv.{]Xn-tcm-[-¯n-sâ t]-cn-se-¦nepw cq-]o-I-cn-¡-s¸-Sp-¶ C¯-cw A-{I-a-kz-`m-hw {ItaW , ^m-jn-k-¯n-\v h-gn am-dp-¶ Im-gv-N-bm-Wv \mw Im-Wp-¶-Xv.tI-c-f-¯n G-ähpw Iq-Sp-X P-\ ]n-´p-W-bp-Å ]mÀv-«n kn.]n.sF Fw B-sW-¶pÅ-Xv \n-kv-XÀ-¡-am-Wv.hy-àam-b I-½yq-Wn-k-¯n-sâbpw amÀ-Iv-kn-sâbpw B-i-b-§Ä ap-dp-sI ]n-Sn-¡p-¶ kn .]n. sF Fw, ]-t£ C-¶v ap-X-em-fn-¯-¯n-sâbpw ^m-jn-k-¯n-sâbpw ]m-X kzo-I-cn-¡p-¶ Im-gv-N-bm-Wv Im-Wp-¶-Xv.B-i-b ]-c-am-bn F-XnÀ-¡p-¶ hy-àn-sb , A-sÃ-¦n {]-Øm-\§-sf , Bi-bw sIm-­v t\-cn-Sp-¶-Xn-\v ]I-cw D-·qe-\w sN¿p-I F-¶ \-b-am-Wv kn ]n sF Fw kzo-I-cn-¨p t]m-cp-¶-Xv.B-tKm-f I-½yq-Wn-kw H-cn-¡epw P-\m-[n-]Xyw Aw-Ko-I-cn-¡p-¶nÃ.F-¶m C-´y-bn-se {]-tXy-I km-l-N-cy-¯n \n-e-\nÂ-]n-\v th-WvSn-tbm, A-sÃ-¦n H-cp {]-tXy-I -ZoÀ-L ho-£-W-¯n-sâ `m-Kamtbm B-Wv Xm-Xv-Im-en-X-am-sb-¦nepw C´y P-\m-[n-]-Xy-s¯ Aw-Ko-I-cn-¡p-¶-Xv.`-c-W-LS-\m t`-XK-Xn sN-¿m-\p-Å aq-¶n c-WvSvvvvvv `q-cn-]-£-t¯m-sS kn.]n.sF Fw,C-´y-bp-sS A-[nImc tkm-]m-\-¯n-se-¯n-bm , A-¶v P-\m-[n-]-Xy-¯n-sâ a-c-W-am-bn-cn-¡p-sa¶-Xv \n-Ý-b-amWv.
     F-XnÀ-¡p-¶h-s\ D-·qe-\w sN-¿p-I-sb¶-Xv I-½yq-Wn-Ìv ]mÀ-«n-bn tPmk-^v Ìm-en-sâ Im-eL-«w ap-X B-cw-`n-¨-Xm-Wv.d-jy-³ hn-¹-h-¯n \nÀ-®m-b-I kzm-[o-\w sN-ep¯nb , A-½ F-¶ Hä t\m-h-en-eq-sS H-cp P-\X-sb ap-gp-h³ hn-¹-h ]m-X-bn-te-¡v \-bn-¡m³ I-gn-ª hn-iz hn-Jym-X\m-b km-ln-Xy-Im-c\m-b am-Ivknw tKmÀ-¡n-sb ,kv-äm-en-sâ \-b§-sf F-XnÀ-¯-Xn-sâ t]-cn 1930  \m-Sv I-S-¯p-Ibpw ]n-¶o-Sv P-\-§-fp-sS F-XnÀ-¸n-s\ Xp-SÀ-¶v 1933 Xn-cn-¨v hn-fn-¨v ho-«v X-S-¦-en-em-¡p-I-bm-Wv sN-bv-X-Xv.ho-«v X-S-¦-en sh-¨v A-t±-lw ]n-¶o-Sv Zpcq-l km-l-N-cy-¯n ( ? ) a-c-W-s¸-Sp-I-bp-am-Wp-WvSm-bn-v.km-£m hv-em-Zv-anÀ se-\n-sâ a-c-W-¯n t]mepw ]n-¶o-Sv kw-i-b-§Ä D-¶-bn-¡-s¸-Sp-I-bp-WvSm-bn.Ìm-en-sâ A-\p-N-c-·mÀ hn-jw \Â-In se-\n-s\ h-[n-¡p-I-bm-bn-cp-¶p F-¶ B-tcm-]-Whpw \n-e-hn-ep-Wv-Sv.H-cp ]t£, \n-Ý-e\m-b se-\n-s\ Pohn-X Im-ew ap-gp-h³ I-Wvv-Sv H-cp km-Un-Ìn-s\-t¸m-se B-kz-Zn-¡m-\m-bn-cn¡mw tPmk-^v Ìm-en³ X-s¶ se-\n-sâ ar-X-tZ-lw  Fw_mw sN-bv-Xv kq-£n-¡m³ I-ev-]n-¨Xv.
  taÂ- ]-d-ª Ìm-en-sâ \-b-am-Wv tI-c-f-¯n k:]n-W-dm-bn hn-P-b-sâbpw tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W-sâbpw Ip-ª-\-´-sâ-bpw Im-cm-bn-am-cp-tSbpw t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å kn ]n sF Fw ssI-s¡mÅp-¶Xv. Cu \-b-¯n-sâ `m-K-am-bm-Wv k:Sn.]n. N-{µ-ti-Jc-sâ h-[hpw \-S-¶-Xv.Sn ]n tbbpw d-h-eyq-j\-dn amÀ-Iv-kn-Ìv ]mÀ-«n-tbbpw B-i-b ]-camtbm P-\ ]n´pW sIm-WvtSm t\-cn-Sm³ I-gn-bm-sX A-Ô-m-fn-¨v \nÂ-¡p-I-bm-bn-cp-¶p kn ]n sF Fw.Sn ]n H-cn-¡epw A-[nIm-c cm-{ão-b-¯n-sâ ]n-W-bm-fn-bm-bn-cp-¶nÃ.sI BÀ Ku-cn-b-½sbtbm , Fw hn cm-L-hs\tbm t]m-se bp Un F-^v ]m-f-b-¯n tNÀ-¶v a-{´ntbm Fw ]ntbm B-Im-am-bn-cp-¶n«pw A-t±-l-a-Xn-\v ap-XnÀ-¶nà F-¶-Xm-Wv bm-YmÀ-°yw. kn ]n F-½n \n-¶v ]pd-¯v t]m-bh-sc h-[n¡p-I F-¶ \-b-¯nsâ `m-K-am-bn k-Jm-hv ]n-W-dm-bn hn-P-b³ I-®qÀ PnÃm t\-Xm-hm-bn-cn-¡p-t¼mÄ X-s¶ \n-ch-[n X-h-W Fw hn cm-Lh-s\ h-[n-¡m³ {i-a-ap-WvSm-bn-«p-Wv-Sv.{]-iv-\§-sf A-Xn Po-hn-¡m-\p-Å A-t±-l-¯n-sâ C-Ñmi-àn sIm-WvSpw {io sI.I-cp-Wm-Ic-sâ i-àam-b ]n-´p-W-bpÅ-Xv sIm-WvvSpw I-®qÀ PnÃm amÀ-Iv-kn-Ìv ]mÀ-«n-bp-sS Ip-X-{´-§-sf¸-än hy-àamb t_m-[-apÅ-Xv sIm-WvSpw A-t±-lw A-Xn-s\-sbÃmw A-Xn P-bn-¡p-I-bm-bn-cp-¶p.F-¶mÂ, sXm-gn-em-fn hÀ-¤-¯n-sâ D-¶-a-\-¯n\pw ap-X-em-fn-¯n-¯n-sâ \o-cm-fn-¸n-Sp-¯-s¯ A-Xn P-bn-¡m\pw tI-c-f-¯n CS-Xv ]-£ im-ào-Ic-Ww A-\n-hm-cy-am-Wv.A-{I-a§-sf H-cn-¡epw t{]m-Õm-ln-¸n-¡m¯ , kn ]n sF bp-sS t\-Xr-Xz-¯n tI-c-f--¯n H-cp \-h CS-Xv ]-£ {]-Øm-\w D-S-se-Sp-t¡-­ km-l-Ncyw kw-Pm-X-am-bn-cn-¡p-I-bm-Wv . Cu km-l-Ncyw D-]-tbm-K-s¸-Sp-t¯-WvS-Xv kn ]n sF bp-tSbpw a-äv CS-Xv ]-£ {]-Øm-\-§-fp-tSbpw I-S-a-bm-Wv.A-sÃ-¦n A-hÀ Im-e-t¯mSpw k-aq-l-t¯mSpw sN-¿p-¶ h-©-\-bm-bn-cn-¡p-sa-¶v ]-d-bm-sX h-¿.
  tI-c-f-¯n A-{I-a-¯n-sâ ]m-X kzo-I-cn-¡p-¶-Xn apÉnw eoKpw H«pw ]n-d-In-eÃ.apÉnw eoKn-t\m-Sv B-`n-apJyw ]p-eÀ-¯m-¯ apÉnw k-ap-Zm-b-¯n s]-«h-sc Xnc-ªv ]n-Sn-¨v B-{I-an-¡p-I-sb¶-Xv ]-e-t¸mg-bn apÉnw eo-Kv ]n-´p-SÀ-¶v h-cp-¶p-Wv-Sv.Im-´-]p-cw hn-`m-K-t¯m-Sv B-`n-apJyw ]p-eÀ-¯n-b-Xn-sâ t]-cn am{Xw \n-ch-[n F ]n kp-¶n {]-hÀ-¯I-sc apÉnw eo-Kv Kp-Wv-S-IÄ th-«-bm-Sn-bn-«p-Wv-Sv.F ]n kp-¶n-¡m-c\m-b sIm-Sph-Ån A-Ðp Jm-ZÀ F-¶-bm-sf ]-Ån-bn Ib-dn h-[n-¨ kw-`-h-¯nÂ, hy-àam-b a-cW sam-gn-bp-Wv-Sm-bn-«v t]mepw , H-cmÄ t]mepw in-£n-¡-s¸-«n-«nÃ.]n-¶o-Sv A-[n-Im-c-¯n h-¶ bp Un F-^v kÀ-¡mÀ {]-Xn-I-fm-bn-cp-¶ apÉnw eo-Kv {]-hÀ-¯-IÀ-s¡-Xn-sc-bp-Å FÃm sX-fn-hp-Ifpw \-in-¸n-¡p-I-bm-bn-cp-¶p.C¶pw B sIm-e-bm-fn-IÄ k-aq-l-¯n \m-«v ap-Jy-·m-cm-bn hn-e-kp-¶p F-¶-Xm-Wv bm-YmÀ-°yw. apÉnw eo-Kv Aw-K-§Ä-¡v `q-cn-]-£-ap-Å ]-e ]-Ån-I-fnepw , apÉnw eo-Kp-Im-cÃm-¯ ]-e Aw-K-§Ä¡pw A-`n-{]m-b kz-X-{´yw t]mepw \n-tj-[n-¡p-¶p F-¶-Xm-Wv bm-YmÀ-°yw.1988 se \m-Zm-]p-cw I-em-]-¯n sImÃ-s¸-« F-kv F^v sF {]-hÀ-¯-I\m-b k-Poh-sâ sIm-e-bm-fn-sb kz-´w Im-dn Ib-än kw-`-h-Øe-¯v \n-¶v c-£-s¸-Sp-¯nb-Xv A¶-s¯ H-cp apÉnw eo-Kv Fw F F B-bn-cp-¶p.B Fw F F- ]n-¶o-S H-cp Im-d-]-I-S-¯n Kp-cp-X-cam-b ]-cp-t¡-äv C-¶v ap-Jy-[m-cm cm-{ão-b-¯n \n-¶v AI-¶v \nÂ-¡p-I-bmWv. s]m-Xp {]-kw-K-§-fnepw te-J-\-§-fnepw hÀ-¤o-b-X-s¡-Xn-sc kacw sN-¿p-¶ apÉnw eo-Kv t\-Xm-¡Ä c-l-ky-am-bn A-Wn-IÄ-¡n-S-bn hÀ-¤o-b-X-bp-sS hn-j-hn-¯p-IÄ ]m-Ip-Ibpw A-{I-a§-sf t{]m-Õm-ln-¡-s¸-Sp-Ibpw sN-¿p-¶p-Wv-Sv F-¶-Xm-Wv
k-Xyw.A-[ym-]I-sâ sIm-e-t¡-kn tIm-S-Xn-bn km-£n ]-d-ªm Po-h-t\m-sS sh-t¨-¡n-sÃ-¶v ]-c-ky-ambn {]-kw-Kn-¨ ]n sI _-jo-dn-s\-t¸m-ep-Å-hÀ-s¡-Xn-sc H-cp \-S-]-Sn-bp-sa-Sp-¡m-sX Øm-\-¡b-äw \Â-Ip-¶ ]mÀ-«n-bm-Wv apÉnw eoKv.
   tIm¬-{K-Êv s]m-Xp-sh A{I-a cln-X ]mÀ-«n-bm-sW-¶ [m-c-W-bmsW-¦nepw Nn-e t\-Xm-¡-fp-sS {]-hÀ-¯-\-§Ä B ]mÀ-«n-bp-sS A-lnw-km kn-²m-´-¯n-\v I-f-¦-taÂ-]n-¡p-¶p.\mÂ-]m-Sn hm-kp h-[w DÄ-s¸-sSbp-Å \n-ch-[n A{I-a kw-`-h-§-fn sI kp-[m-Ic-sâ t]-cv B-tcm-]n-¡-s¸-Sp-Ibpw ]-e-t¸mgpw {]-Xn tNÀ-¡-s¸-Sp-I-bpw-sN-bv-Xn-«p
-Wv-Sv.I-gn-ª Znh-kw H-cp Nm-\-en-\v \ÂIn-b kw-hm-Z-¯n sI kp-[m-I-c³ Ak-`y ]-Z-§Ä t]mepw D-]-tbm-Kn-¡p-I-bp-Wv-Smbn. Cu t\-Xm-hn-s\-Xn-sc \-S-]-Sn-sb-Sp-¡p-¶-Xn-\v ]I-cw , Iq-Sp-X Øm-\-¡b-äw \Â-In ap-Jy-[m-c-bn \n-e-\nÀ-¯p-I-bm-Wv sN-¿p-¶-Xv.tIm¬-{K-Êv t\-Xm-¡Ä t]mepw kp-[m-Ic-s\ `-b-¡p-¶p-WvtSm F-¶v tXm-¶n-t¸m-Ip-¶p. t{S-Uv bq-\n-b³ t\-Xm-hm-bn-cp-¶ k. Ip-ªm-en-bp-sS h-[-¯n Ip-äw B-tcm-]n-¡-s¸-«- B-cym-S³ ap-l½Zv  C¶pw a-{´n-¡-tk-c-bn D-]-hn-jvT-\m-bn-cn-¡p-I-bm-Wv.Ip-ªm-en-bp-sS h-[-¯n-\v ti-jw h-¶ Xn-c-sª-Sp-¸n , F sI BâWn-tbm-sSm-¸w tIm¬-{K-Ên \n-¶v hn-L-Sn-¨v h-¶v CS-Xv ]-£ ]m-f-b-¯n tNÀ-¶ B-cymS\v th-Wv-Sn Ip-ªm-en-bp-sS hn-[-h-sb-s¡m-Wv-Sv X-s¶ thm-«-`yÀ-°n-¡p-¶-Xn A-t±-lw hn-P-bn-¨p.A-Xn-\v {]-Xyp-]-Im-c-am-bn , Ip-ªm-en-bp-sS `mcym k-tlm-Z-c\pw \m-S-Im-Nm-cy-\pam-b {io.sI.Sn.ap-l-½-Zn-\v e-`n¨-Xv ^nenw sU-h-e-]v-saâv tImÀ-¸-tdj-sâ sN-bÀ-am³ Øm-\-hpw.
  {]Xn-tcm-[-¯n-sâ t]-cn-em-sW-¦nepw ]-e-t¸mgpw A-{I-a-¯n-sâ ]m-X kzo-I-cn-¨ tI-c-f-¯n-se _n sP ]n¡pw sIm-e-¡p-ä-§-fn \n-¶v ssI I-gp-Im-\m-InÃ. Øm-\-am-\-§Ä \Â-Inbpw ]-Ww \Â-Inbpw sX-fn-hp-IÄ \-in-¸n-¨v Ip-ä-hm-fnI-sf c-£-s¸-Sp-¯p-t¼mÄ HmÀ-¡p-I, tI-c-f cm-{ão-bw sIm-bm-fn-I-fm ]q-cn-X-am-Ip-I-bm-Wv.sIm-¶-h-cppw A-Xn-\v Iq-«v \n-¶-hcpw au-\ k½-Xw \Â-In-b-hcpw Ip-ä-¡m-cm-Wv.C-h-cm-Wv \-½p-sS cm-Py-¯v \o-Xnbpw \n-b-ahpw \-S-¸n-em-¡m³ A-[n-Im-c-¯n-sâ tkm-]m-\-¯n-en-cn-¡p-¶hÀ.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ