Skip to main content

സമസ്യ

shÅn-tbmS³


കൊലപാതകരാഷ്ട്രീയം: ഒരു പുനർവായന
      cm{ã-¯n-sâ km-aq-ly ]-chpw km-¼-¯n-I-]-c-hpw [mÀ½n-I ]-c-hpam-b ]p-tcm-K-Xn-¡v A-Xy-´m-]v-£n-X-am-b H-¶mWv. ]u-c-·mÀ-¡v cm-{ão-bm-h-t_m-[-ap-Wv-Sm-hp-I-sb-¶-Xv.P-\m-[n]-Xy hy-h-Øn-Xn-bn ]u-c-·mÀ-¡v H-t«-sd Im-cy-§Ä sN-¿m-\m-Ipw. C-´y-sb-t¸m-se A-Xn _r-l¯m-b H-cp P-\m-[n]-Xy cm-{ã-¯n cm-{ão-bm-h-t_m-[-ap-Å ]u-c-·m-cp-sS B-h-iy-I-X {]-tXy-Iw ]-d-tb-Wv-S-XnÃ.F-¶m ,\nÀ-`m-Ky-I-c-sa-¶v ]-d-bs«, cm-ã-¯n-sâbpw k-aq-l-¯n-sâbpw D-·q-e-\-¯n-\v hgn-sbm-cp-¡p-¶ X-c-¯n-ep-Å-Xm-Wv tI-c-f-¯n-se ap-Jy-[m-cm cm-{ão-b ]mÀ-«n-I-fp-sS {]-hÀ-¯-\ co-Xn.Xm³ hn-iz-kn-¡p-¶ Bi-bw am-{X-am-Wv i-cn-sb¶pw a-äp-Å-h-sbÃmw \nÀ-½mÀÖ-\w sN-¿-s¸-tS-Wv-S-h-bm-sW-¶p-ap-Å Nn-´m-K-Xn-sb-bm-Wv ^m-jn-kw F-¶v ]-d-bp-¶-Xv.a-X ]-c-tam. cm-jv-{o-b ]-c-tam, `m-jm]-ctam B-b G-Xv B-i-b-¯n-sâ a-d-hn C-Xv \-S-¯n-bmepw A-Xv Ip-ä-I-c-am-Wv.tI-c-f-¯n-se cm-{ão-b ]mÀ-«n-I-fp-sS {]-hÀ-¯-\-§Ä kq-£v-a-am-bn hn-i-Ie-\w sN-¿p-t¼mÄ, Nn-e cm-{ão-b ]mÀ-«n-I-fn-se-¦nepw C¯-cw ^m-jn-Ìv kz`m-h co-Xn a-d-ªn-cn-¡p¶-Xv Im-Wmw.C¯-cw A-{I-a§-sf \n-b-a-¯n-\v ap-¼n sIm-Wv-Sv h-¶v in-£n-¡p-¶-Xn-\v ]I-cw {]Xn-tcm-[n-¡m-\m-Wv Nn-e ]mÀ-«n-I-sf-¦nepw k-Ö-cm-Ip¶Xvv.{]Xn-tcm-[-¯n-sâ t]-cn-se-¦nepw cq-]o-I-cn-¡-s¸-Sp-¶ C¯-cw A-{I-a-kz-`m-hw {ItaW , ^m-jn-k-¯n-\v h-gn am-dp-¶ Im-gv-N-bm-Wv \mw Im-Wp-¶-Xv.tI-c-f-¯n G-ähpw Iq-Sp-X P-\ ]n-´p-W-bp-Å ]mÀv-«n kn.]n.sF Fw B-sW-¶pÅ-Xv \n-kv-XÀ-¡-am-Wv.hy-àam-b I-½yq-Wn-k-¯n-sâbpw amÀ-Iv-kn-sâbpw B-i-b-§Ä ap-dp-sI ]n-Sn-¡p-¶ kn .]n. sF Fw, ]-t£ C-¶v ap-X-em-fn-¯-¯n-sâbpw ^m-jn-k-¯n-sâbpw ]m-X kzo-I-cn-¡p-¶ Im-gv-N-bm-Wv Im-Wp-¶-Xv.B-i-b ]-c-am-bn F-XnÀ-¡p-¶ hy-àn-sb , A-sÃ-¦n {]-Øm-\§-sf , Bi-bw sIm-­v t\-cn-Sp-¶-Xn-\v ]I-cw D-·qe-\w sN¿p-I F-¶ \-b-am-Wv kn ]n sF Fw kzo-I-cn-¨p t]m-cp-¶-Xv.B-tKm-f I-½yq-Wn-kw H-cn-¡epw P-\m-[n-]Xyw Aw-Ko-I-cn-¡p-¶nÃ.F-¶m C-´y-bn-se {]-tXy-I km-l-N-cy-¯n \n-e-\nÂ-]n-\v th-WvSn-tbm, A-sÃ-¦n H-cp {]-tXy-I -ZoÀ-L ho-£-W-¯n-sâ `m-Kamtbm B-Wv Xm-Xv-Im-en-X-am-sb-¦nepw C´y P-\m-[n-]-Xy-s¯ Aw-Ko-I-cn-¡p-¶-Xv.`-c-W-LS-\m t`-XK-Xn sN-¿m-\p-Å aq-¶n c-WvSvvvvvv `q-cn-]-£-t¯m-sS kn.]n.sF Fw,C-´y-bp-sS A-[nImc tkm-]m-\-¯n-se-¯n-bm , A-¶v P-\m-[n-]-Xy-¯n-sâ a-c-W-am-bn-cn-¡p-sa¶-Xv \n-Ý-b-amWv.
     F-XnÀ-¡p-¶h-s\ D-·qe-\w sN-¿p-I-sb¶-Xv I-½yq-Wn-Ìv ]mÀ-«n-bn tPmk-^v Ìm-en-sâ Im-eL-«w ap-X B-cw-`n-¨-Xm-Wv.d-jy-³ hn-¹-h-¯n \nÀ-®m-b-I kzm-[o-\w sN-ep¯nb , A-½ F-¶ Hä t\m-h-en-eq-sS H-cp P-\X-sb ap-gp-h³ hn-¹-h ]m-X-bn-te-¡v \-bn-¡m³ I-gn-ª hn-iz hn-Jym-X\m-b km-ln-Xy-Im-c\m-b am-Ivknw tKmÀ-¡n-sb ,kv-äm-en-sâ \-b§-sf F-XnÀ-¯-Xn-sâ t]-cn 1930  \m-Sv I-S-¯p-Ibpw ]n-¶o-Sv P-\-§-fp-sS F-XnÀ-¸n-s\ Xp-SÀ-¶v 1933 Xn-cn-¨v hn-fn-¨v ho-«v X-S-¦-en-em-¡p-I-bm-Wv sN-bv-X-Xv.ho-«v X-S-¦-en sh-¨v A-t±-lw ]n-¶o-Sv Zpcq-l km-l-N-cy-¯n ( ? ) a-c-W-s¸-Sp-I-bp-am-Wp-WvSm-bn-v.km-£m hv-em-Zv-anÀ se-\n-sâ a-c-W-¯n t]mepw ]n-¶o-Sv kw-i-b-§Ä D-¶-bn-¡-s¸-Sp-I-bp-WvSm-bn.Ìm-en-sâ A-\p-N-c-·mÀ hn-jw \Â-In se-\n-s\ h-[n-¡p-I-bm-bn-cp-¶p F-¶ B-tcm-]-Whpw \n-e-hn-ep-Wv-Sv.H-cp ]t£, \n-Ý-e\m-b se-\n-s\ Pohn-X Im-ew ap-gp-h³ I-Wvv-Sv H-cp km-Un-Ìn-s\-t¸m-se B-kz-Zn-¡m-\m-bn-cn¡mw tPmk-^v Ìm-en³ X-s¶ se-\n-sâ ar-X-tZ-lw  Fw_mw sN-bv-Xv kq-£n-¡m³ I-ev-]n-¨Xv.
  taÂ- ]-d-ª Ìm-en-sâ \-b-am-Wv tI-c-f-¯n k:]n-W-dm-bn hn-P-b-sâbpw tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W-sâbpw Ip-ª-\-´-sâ-bpw Im-cm-bn-am-cp-tSbpw t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å kn ]n sF Fw ssI-s¡mÅp-¶Xv. Cu \-b-¯n-sâ `m-K-am-bm-Wv k:Sn.]n. N-{µ-ti-Jc-sâ h-[hpw \-S-¶-Xv.Sn ]n tbbpw d-h-eyq-j\-dn amÀ-Iv-kn-Ìv ]mÀ-«n-tbbpw B-i-b ]-camtbm P-\ ]n´pW sIm-WvtSm t\-cn-Sm³ I-gn-bm-sX A-Ô-m-fn-¨v \nÂ-¡p-I-bm-bn-cp-¶p kn ]n sF Fw.Sn ]n H-cn-¡epw A-[nIm-c cm-{ão-b-¯n-sâ ]n-W-bm-fn-bm-bn-cp-¶nÃ.sI BÀ Ku-cn-b-½sbtbm , Fw hn cm-L-hs\tbm t]m-se bp Un F-^v ]m-f-b-¯n tNÀ-¶v a-{´ntbm Fw ]ntbm B-Im-am-bn-cp-¶n«pw A-t±-l-a-Xn-\v ap-XnÀ-¶nà F-¶-Xm-Wv bm-YmÀ-°yw. kn ]n F-½n \n-¶v ]pd-¯v t]m-bh-sc h-[n¡p-I F-¶ \-b-¯nsâ `m-K-am-bn k-Jm-hv ]n-W-dm-bn hn-P-b³ I-®qÀ PnÃm t\-Xm-hm-bn-cn-¡p-t¼mÄ X-s¶ \n-ch-[n X-h-W Fw hn cm-Lh-s\ h-[n-¡m³ {i-a-ap-WvSm-bn-«p-Wv-Sv.{]-iv-\§-sf A-Xn Po-hn-¡m-\p-Å A-t±-l-¯n-sâ C-Ñmi-àn sIm-WvSpw {io sI.I-cp-Wm-Ic-sâ i-àam-b ]n-´p-W-bpÅ-Xv sIm-WvvSpw I-®qÀ PnÃm amÀ-Iv-kn-Ìv ]mÀ-«n-bp-sS Ip-X-{´-§-sf¸-än hy-àamb t_m-[-apÅ-Xv sIm-WvSpw A-t±-lw A-Xn-s\-sbÃmw A-Xn P-bn-¡p-I-bm-bn-cp-¶p.F-¶mÂ, sXm-gn-em-fn hÀ-¤-¯n-sâ D-¶-a-\-¯n\pw ap-X-em-fn-¯n-¯n-sâ \o-cm-fn-¸n-Sp-¯-s¯ A-Xn P-bn-¡m\pw tI-c-f-¯n CS-Xv ]-£ im-ào-Ic-Ww A-\n-hm-cy-am-Wv.A-{I-a§-sf H-cn-¡epw t{]m-Õm-ln-¸n-¡m¯ , kn ]n sF bp-sS t\-Xr-Xz-¯n tI-c-f--¯n H-cp \-h CS-Xv ]-£ {]-Øm-\w D-S-se-Sp-t¡-­ km-l-Ncyw kw-Pm-X-am-bn-cn-¡p-I-bm-Wv . Cu km-l-Ncyw D-]-tbm-K-s¸-Sp-t¯-WvS-Xv kn ]n sF bp-tSbpw a-äv CS-Xv ]-£ {]-Øm-\-§-fp-tSbpw I-S-a-bm-Wv.A-sÃ-¦n A-hÀ Im-e-t¯mSpw k-aq-l-t¯mSpw sN-¿p-¶ h-©-\-bm-bn-cn-¡p-sa-¶v ]-d-bm-sX h-¿.
  tI-c-f-¯n A-{I-a-¯n-sâ ]m-X kzo-I-cn-¡p-¶-Xn apÉnw eoKpw H«pw ]n-d-In-eÃ.apÉnw eoKn-t\m-Sv B-`n-apJyw ]p-eÀ-¯m-¯ apÉnw k-ap-Zm-b-¯n s]-«h-sc Xnc-ªv ]n-Sn-¨v B-{I-an-¡p-I-sb¶-Xv ]-e-t¸mg-bn apÉnw eo-Kv ]n-´p-SÀ-¶v h-cp-¶p-Wv-Sv.Im-´-]p-cw hn-`m-K-t¯m-Sv B-`n-apJyw ]p-eÀ-¯n-b-Xn-sâ t]-cn am{Xw \n-ch-[n F ]n kp-¶n {]-hÀ-¯I-sc apÉnw eo-Kv Kp-Wv-S-IÄ th-«-bm-Sn-bn-«p-Wv-Sv.F ]n kp-¶n-¡m-c\m-b sIm-Sph-Ån A-Ðp Jm-ZÀ F-¶-bm-sf ]-Ån-bn Ib-dn h-[n-¨ kw-`-h-¯nÂ, hy-àam-b a-cW sam-gn-bp-Wv-Sm-bn-«v t]mepw , H-cmÄ t]mepw in-£n-¡-s¸-«n-«nÃ.]n-¶o-Sv A-[n-Im-c-¯n h-¶ bp Un F-^v kÀ-¡mÀ {]-Xn-I-fm-bn-cp-¶ apÉnw eo-Kv {]-hÀ-¯-IÀ-s¡-Xn-sc-bp-Å FÃm sX-fn-hp-Ifpw \-in-¸n-¡p-I-bm-bn-cp-¶p.C¶pw B sIm-e-bm-fn-IÄ k-aq-l-¯n \m-«v ap-Jy-·m-cm-bn hn-e-kp-¶p F-¶-Xm-Wv bm-YmÀ-°yw. apÉnw eo-Kv Aw-K-§Ä-¡v `q-cn-]-£-ap-Å ]-e ]-Ån-I-fnepw , apÉnw eo-Kp-Im-cÃm-¯ ]-e Aw-K-§Ä¡pw A-`n-{]m-b kz-X-{´yw t]mepw \n-tj-[n-¡p-¶p F-¶-Xm-Wv bm-YmÀ-°yw.1988 se \m-Zm-]p-cw I-em-]-¯n sImÃ-s¸-« F-kv F^v sF {]-hÀ-¯-I\m-b k-Poh-sâ sIm-e-bm-fn-sb kz-´w Im-dn Ib-än kw-`-h-Øe-¯v \n-¶v c-£-s¸-Sp-¯nb-Xv A¶-s¯ H-cp apÉnw eo-Kv Fw F F B-bn-cp-¶p.B Fw F F- ]n-¶o-S H-cp Im-d-]-I-S-¯n Kp-cp-X-cam-b ]-cp-t¡-äv C-¶v ap-Jy-[m-cm cm-{ão-b-¯n \n-¶v AI-¶v \nÂ-¡p-I-bmWv. s]m-Xp {]-kw-K-§-fnepw te-J-\-§-fnepw hÀ-¤o-b-X-s¡-Xn-sc kacw sN-¿p-¶ apÉnw eo-Kv t\-Xm-¡Ä c-l-ky-am-bn A-Wn-IÄ-¡n-S-bn hÀ-¤o-b-X-bp-sS hn-j-hn-¯p-IÄ ]m-Ip-Ibpw A-{I-a§-sf t{]m-Õm-ln-¡-s¸-Sp-Ibpw sN-¿p-¶p-Wv-Sv F-¶-Xm-Wv
k-Xyw.A-[ym-]I-sâ sIm-e-t¡-kn tIm-S-Xn-bn km-£n ]-d-ªm Po-h-t\m-sS sh-t¨-¡n-sÃ-¶v ]-c-ky-ambn {]-kw-Kn-¨ ]n sI _-jo-dn-s\-t¸m-ep-Å-hÀ-s¡-Xn-sc H-cp \-S-]-Sn-bp-sa-Sp-¡m-sX Øm-\-¡b-äw \Â-Ip-¶ ]mÀ-«n-bm-Wv apÉnw eoKv.
   tIm¬-{K-Êv s]m-Xp-sh A{I-a cln-X ]mÀ-«n-bm-sW-¶ [m-c-W-bmsW-¦nepw Nn-e t\-Xm-¡-fp-sS {]-hÀ-¯-\-§Ä B ]mÀ-«n-bp-sS A-lnw-km kn-²m-´-¯n-\v I-f-¦-taÂ-]n-¡p-¶p.\mÂ-]m-Sn hm-kp h-[w DÄ-s¸-sSbp-Å \n-ch-[n A{I-a kw-`-h-§-fn sI kp-[m-Ic-sâ t]-cv B-tcm-]n-¡-s¸-Sp-Ibpw ]-e-t¸mgpw {]-Xn tNÀ-¡-s¸-Sp-I-bpw-sN-bv-Xn-«p
-Wv-Sv.I-gn-ª Znh-kw H-cp Nm-\-en-\v \ÂIn-b kw-hm-Z-¯n sI kp-[m-I-c³ Ak-`y ]-Z-§Ä t]mepw D-]-tbm-Kn-¡p-I-bp-Wv-Smbn. Cu t\-Xm-hn-s\-Xn-sc \-S-]-Sn-sb-Sp-¡p-¶-Xn-\v ]I-cw , Iq-Sp-X Øm-\-¡b-äw \Â-In ap-Jy-[m-c-bn \n-e-\nÀ-¯p-I-bm-Wv sN-¿p-¶-Xv.tIm¬-{K-Êv t\-Xm-¡Ä t]mepw kp-[m-Ic-s\ `-b-¡p-¶p-WvtSm F-¶v tXm-¶n-t¸m-Ip-¶p. t{S-Uv bq-\n-b³ t\-Xm-hm-bn-cp-¶ k. Ip-ªm-en-bp-sS h-[-¯n Ip-äw B-tcm-]n-¡-s¸-«- B-cym-S³ ap-l½Zv  C¶pw a-{´n-¡-tk-c-bn D-]-hn-jvT-\m-bn-cn-¡p-I-bm-Wv.Ip-ªm-en-bp-sS h-[-¯n-\v ti-jw h-¶ Xn-c-sª-Sp-¸n , F sI BâWn-tbm-sSm-¸w tIm¬-{K-Ên \n-¶v hn-L-Sn-¨v h-¶v CS-Xv ]-£ ]m-f-b-¯n tNÀ-¶ B-cymS\v th-Wv-Sn Ip-ªm-en-bp-sS hn-[-h-sb-s¡m-Wv-Sv X-s¶ thm-«-`yÀ-°n-¡p-¶-Xn A-t±-lw hn-P-bn-¨p.A-Xn-\v {]-Xyp-]-Im-c-am-bn , Ip-ªm-en-bp-sS `mcym k-tlm-Z-c\pw \m-S-Im-Nm-cy-\pam-b {io.sI.Sn.ap-l-½-Zn-\v e-`n¨-Xv ^nenw sU-h-e-]v-saâv tImÀ-¸-tdj-sâ sN-bÀ-am³ Øm-\-hpw.
  {]Xn-tcm-[-¯n-sâ t]-cn-em-sW-¦nepw ]-e-t¸mgpw A-{I-a-¯n-sâ ]m-X kzo-I-cn-¨ tI-c-f-¯n-se _n sP ]n¡pw sIm-e-¡p-ä-§-fn \n-¶v ssI I-gp-Im-\m-InÃ. Øm-\-am-\-§Ä \Â-Inbpw ]-Ww \Â-Inbpw sX-fn-hp-IÄ \-in-¸n-¨v Ip-ä-hm-fnI-sf c-£-s¸-Sp-¯p-t¼mÄ HmÀ-¡p-I, tI-c-f cm-{ão-bw sIm-bm-fn-I-fm ]q-cn-X-am-Ip-I-bm-Wv.sIm-¶-h-cppw A-Xn-\v Iq-«v \n-¶-hcpw au-\ k½-Xw \Â-In-b-hcpw Ip-ä-¡m-cm-Wv.C-h-cm-Wv \-½p-sS cm-Py-¯v \o-Xnbpw \n-b-ahpw \-S-¸n-em-¡m³ A-[n-Im-c-¯n-sâ tkm-]m-\-¯n-en-cn-¡p-¶hÀ.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…