പുറപ്പാട്‌


ശ്രീധരനുണ്ണി

ആരാണുറക്കംകെടുത്താൻ വരുന്നതീ
രാവിൽ, അകത്തുകടന്നിരിയ്ക്കാം
ഇന്നലെയെങ്ങാൻ നിലച്ച കറന്റാണ്‌
വന്നില്ലിതേവരെയെന്തു ചെയ്യാൻ?
പൂട്ടിയിടാറില്ല വാതിലൊരിയ്ക്കലും
കാറ്റുവന്നാലും തുറന്നു പോകും
സൂക്ഷിയ്ക്കുവാനില്ലെനിയ്ക്കു രഹസ്യങ്ങൾ
കൂട്ടുകാരാലും വരാറുമില്ല-
കീറിയ പായയേയുള്ളൂ നമുക്കതു
പോരേ തണുത്തിരിപ്പെങ്കിലെന്തേ?
ആരാണുനിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല
സാരമില്ലാരാകിലെന്ത്‌ ഞാനു-
മാരെന്നെനിയ്ക്കറിയില്ല മുമ്പേ കണ്ടൊ-
രോർമ്മയില്ലെങ്കിലും സൗഖ്യമല്ലേ?
ചോരനാണെങ്കിലും ചാരണാണെങ്കിലും
സ്വാഗതം ഞാനവർക്കുറ്റതോഴൻ
ദൂതനെന്നാലും പറയാം തരാൻ കയ്യി-
ലേതുമേയില്ല ഞാൻ നിസ്വനല്ലേ.
മാടിവിളിയ്ക്കയോ നിങ്ങളെന്നെ, യെന്ത്‌
കൂടെവരാനോ? പുറപ്പെടാനോ ?
ഇല്ലെനിയ്ക്കൊന്നുമൊരുങ്ങാൻ പഴയൊരു
പാദുകം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ
ഒറ്റിനിമേഷമെൻ ദേഹമീ നീർത്തിയ
കട്ടിലിലൊന്നു കിടത്തിക്കോട്ടെ.
പായകൊണ്ടൊന്നു പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കാം വല്ല
നായയോ പൂച്ചയോ നക്കിയാലോ?

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ