Skip to main content

പരകായ പ്രവേശം ശീലിച്ചാൽ പരമസുഖം!


സി.രാധാകൃഷ്ണൻ

ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടം സ്വാഭാവികം. ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലോ? പിന്നെ,
എന്തുവന്നാലും കഷ്ടമായി തോന്നില്ല. അമ്മയ്ക്ക്‌ കുട്ടിക്കുവേണ്ടി
ചെയ്യുന്ന ഒന്നും കഷ്ടപ്പാടായി തോന്നാറില്ല. കുട്ടി എന്ത്‌ അഹിതം
ചെയ്താലും കഷ്ടമായി അനുഭവപ്പെടുകയുമില്ല. ഇതിന്റെ മറുവശമാണ്‌
'ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അച്ചിക്ക്‌ തൊട്ടതൊക്കെ കുറ്റം!' എന്ന അവസ്ഥ.
       എനിക്ക്‌ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ അയാൾക്കുവേണ്ടി ഒന്നുംതന്നെ ചെയ്യാൻ
എന്നെ അനുവദിക്കാഞ്ഞാലാണ്‌ എനിക്ക്‌ സങ്കടം. അതുപോലെത്തന്നെ എനിക്ക്‌
വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ എന്നോടു കാണിക്കുന്ന ചെറിയ അപ്രിയം പോലും, അതയാൾ
മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തത്താണെന്ന്‌ എനിക്കു തോന്നിയാൽ, എനിക്ക്‌
മഹാസങ്കടമായിരിക്കും, മഹാവിദ്വേഷമായിപ്പോലും തീരുന്നു.
       അറിയാതെ ആളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയും, പക്ഷെ, ഇഷ്ടമേ ഇല്ലാത്ത ആളെ
ഒരളവിനപ്പുറം അറിയാൻ കഴിയില്ല. ചെയ്യാനറിയാത്ത പണിയും ചെയ്തുനോക്കാൻ
സാധിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പണി ചെയ്യാൻ അതിലേറെ പ്രയാസമാണ്‌.
       ഇതുകൊണ്ടാണ്‌ മോക്ഷസാധനസാമഗ്രികളിൽ ഭക്തിയെ ജ്ഞാനത്തിനും കർമ്മത്തിനും
എല്ലാം മുൻസ്ഥാനത്ത്‌ വച്ചിരിക്കുന്നത്‌. (മോക്ഷസാധനസാമഗ്ര്യം ഭക്തിരേവ
ഗരീയസി-നാരദഭക്തിസൂത്രം) അറിയാതെ അടുക്കാനാവില്ല. അടുക്കാതെ അറിയാനോ
തന്മയീഭാവം പ്രാപിക്കാനോ പറ്റില്ല. ഭാവൈക്യം വരാതെ സാരൂപ്യം
സാധിക്കയുമില്ല.
       കുടുംബജീവിതം താറുമാറാകുമ്പോൾ ഇരുപക്ഷവും ഒരുപോലെ വിചാരിക്കുകയും
പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്‌. ഒരുനിമിഷം എന്റെ സ്ഥാനത്ത്‌
താനാണെന്ന അവൾ/അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ...!
       ഏതൊരാളെയും മുഴുവനായി അറിയാനുള്ള എളുപ്പവഴി അയാളുടെ സ്ഥാനത്ത്‌ സ്വയം
അവരോധിക്കുകയാണ്‌. ഇതൊരുതരം പരകായപ്രവേശം തന്നെയാണ്‌. ഇതോടെ രണ്ടു
ജീവനുകൾക്ക്‌ താളപ്പൊരുത്തം കൈവരുന്നു. പിന്നെ ഇതുരണ്ടിനും തമ്മിൽ
അന്യത്വമില്ല. ഈ പരകായപ്രവേശം എത്രത്തോളം ആഴത്തിലും പരപ്പിലും
സാധിക്കുന്നുവോ അത്രയും അധികമാണ്‌ ആനന്ദവും സുകൃതവും.
       കലയും സാഹിത്യവും സംസ്കാരവുമെല്ലാം ഈ താദാത്മ്യം സാധിക്കാനും അത്‌
സാധിച്ചാലുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിപ്പിക്കാനുമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്‌. അമ്പേറ്റ
കിളിയോട്‌ ഈ താദാത്മ്യം സാധിച്ചാണ്‌ ആദികവി മാ നിഷാദ എന്ന്‌ ശബ്ദിച്ചതു.
വേദനിക്കുന്ന ഏതിന്റെയും സ്ഥാനത്ത്‌ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിച്ചാണ്‌ ആ വേദന കവി
അറിയുന്നത്‌.
       ഈ പരകായപ്രവേശത്തിലെ അദ്യപടി നാം നാമല്ലാതാകലാണ്‌. നാമല്ലാതാകുന്നത്‌
ആനന്ദകരമായ ഒരു അവസ്ഥയത്രെ. എല്ലാ നടന്മാരും നടികളും ഈ അവസ്ഥ
അനുഭവിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുതു നോക്കുക. അവർ, അച്ഛനായും
അമ്മയായും മാഷായും ടീച്ചറായും ആനയായും ഒക്കെ കളിക്കുന്നു. പക്ഷെ,
നാമല്ലാതാകുമ്പോഴും നമ്മിലെ എന്തോ ഒന്ന്‌ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്‌. അതിനാലാണ്‌
നാമല്ലാത്ത അവസ്ഥ നമുക്ക്‌ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്‌. ഗാഢനിദ്രയിലും
ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ആ എന്തോ ഒന്നുതന്നെയാണ്‌ ഇതും. അതായത്‌, ശുദ്ധബോധം.
       ഒരു കഥ പറയുമ്പോഴോ കേൾക്കുമ്പോഴോ ആകട്ടെ, തുടരെത്തുടരെ നാം പലതായും
പലരായും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്‌ മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും
കൂടി കാശിക്കുപോയ മുത്തശ്ശിക്കഥ നോക്കുക (മറ്റൊരാളായോ മറ്റൊന്നായോ
മാറാനുള്ള നമ്മുടെ ഉത്സാഹത്തിന്‌ യുക്തിരാഹിത്യം പോലും തടസ്സമാകാറില്ല.
ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടയും ഒരു കരിയിലയും ഒരിക്കലും കാശിക്കുപോയിട്ടില്ലെന്ന്‌
നമുക്കറിയാം. ഇതു രണ്ടും ചങ്ങാതികളാകുന്നതോ സംസാരിക്കുന്നതോ യാത്ര
പോകുന്നതോ ഒക്കെ അയുക്തികമാണെന്നും തീർത്തും അയഥാർത്ഥമാണെന്നും ബോധ്യവും
ഉണ്ട്‌. എന്നിട്ടും ഒരേ സമയം നാം  മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും രണ്ടും
ആയിത്തീരുന്നു. കഥയിൽ ഇവയ്ക്ക്‌ സംഭവിക്കുന്ന യാതനകളെല്ലാം
അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നിട്ട്‌ അതിൽ ആനന്ദം കാണുകയും ചെയ്യുന്നു.
       ഈ പരകായപ്രവേശം കഥ പറയുന്ന ആളുടെ സ്ഥിരം വിദ്യയാണ്‌. പറയുന്ന കഥയിലെ
എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളുമായും ഒരേസമയം താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചാണ്‌ കഥ
പറയുന്നത്‌. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ നല്ല കഥയാവൂ. ഈ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ഒരു പുതിയ
ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിനാലാണ്‌, അപാരേ കാവ്യസംസാരേ കവിരേഖ പ്രജാപതി
എന്ന ചൊല്ലുണ്ടായത്‌.
       അതായത്‌, എല്ലാ കാവ്യനാടകാദികളും ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളും നമ്മെ പരകായപ്രവേശം
പഠിപ്പിക്കുകയും അതിലെ ആനന്ദം നുണയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്‌
അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളെയാണ്‌ പണ്ടുള്ളവർ 'കഥയില്ലാത്തവർ, കഥയറിയാതെ
ആട്ടം കാണുന്നവർ' എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിച്ചതു. കഥാപാത്രമായി
മാറാത്തവർക്ക്‌ ഒരിക്കലും കഥയുണ്ടാവില്ല.
       നല്ല എഴുത്ത്‌ ആത്മവിസ്മൃതിയിലേക്കും പരകായപ്രവേശത്തിലേക്കുമുള്ള
പ്രവേശനപരിചയം നൽകുന്നു. ഈ പരിചയം കിട്ടിയാൽ ഈ വിദ്യ സ്വയം ചെയ്യാൻ
സാധിക്കുന്നു. ഇതാണ്‌ കാവ്യാനുശീലനത്തിന്റെ പുണ്യം. കാരണം, ഇത്രയുമായാൽ
അധ്യാത്മവിദ്യയുടെ എൻട്രൻസ്‌ ജയിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതുമായും എപ്പോഴും
പരകായപ്രവേശത്തിലൂടെ താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ തുടർന്ന്‌ ശ്രമിക്കാം.
       സ്വജീവന്റെ ഇച്ഛാശക്തി ഹിംസ്രമൃഗങ്ങളിലും പ്രകൃതിശക്തികളിലും
പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഋഷിമാർക്ക്‌ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവേങ്കിൽ ഒട്ടും
അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. നിസ്സംഗരും നിരഹങ്കാരരും അഹിംസാധിഷ്ഠരും ആണെങ്കിൽ
നമുക്കുമിത്‌ സാധിക്കും. ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ എന്നല്ല,
മൃഗപക്ഷിസസ്യലതാദികളുടെ മനസ്സറിയാം. മഹാപുരുഷന്മാർ പ്രവർത്തിച്ചതായി
പറയപ്പെടുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ഇതോടെ അത്ഭുതങ്ങളല്ലാതാകുന്നു.
       അത്രത്തോളമൊന്നും പോകാനൊത്തില്ലെന്നാലും നിത്യജീവിതത്തിലെ മഹാസങ്കടങ്ങൾ
ഭൂരിഭാഗവും ഒരൽപം പരകായപ്രവേശശേഷി കൊണ്ട്‌ ഒഴിവായിക്കിട്ടും. വിദ്വേഷങ്ങൾ
അവസാനിക്കുന്നതിനാലാണിത്‌. നമുക്ക്‌ ആരെയും ഒന്നിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ
പിന്നെ ആവില്ല. എല്ലാ വിഭാഗീയതകൾക്കും അതീതനാവുന്നതിനാൽ അന്യവൽക്കരണം
തീർത്തും ഒഴിവാകും. അന്യവൽക്കരണത്തിന്റെ അന്ത്യമാണ്‌ യോഗത്തിന്റെ
ഫലശ്രുതി. ഇതിനെയാണ്‌ ദുഃഖസംയോഗ വിയോഗം എന്ന്‌ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നത്‌.
പിന്നെ ദുഃഖവുമായി ഒരിക്കലും സംയോഗം വേണ്ടിവരില്ല.
       ഞാൻ നീയാകുമ്പോൾ നീയും ഞാനും ഒന്നാവുന്നു. ആ ഒന്നാകൽ വ്യാപിക്കുമ്പോൾ
പ്രപഞ്ചജീവനുമായുള്ള ലയം കൂടുതൽ സാധിക്കുന്നു. അത്രയേ വേണ്ടൂ. ഞാൻ എന്ന
ബുദ്ധി അഥവാ തോന്നുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം ഞാനെന്നു തോന്നുന്നതോടെ ആ പിഴവ്‌
പരിഹൃതമാകുന്നു.
       മനസ്സുകൊണ്ട്‌ അൽപം ആൾമാറാട്ടം കളിച്ചുനോക്കൂ, ബഹുസുഖമാണ്‌.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…