അവകാശം

ടി.കെ.ഉണ്ണി
കൊന്നാല്‍, തിന്നണം ?
തിന്നാനല്ലാതെ കൊല്ലരുത് !
കൊല്ലുന്നതും തിന്നുന്നതും
അതാരുടെയും അവകാശമല്ലെന്നോ ?
നമ്മുടെ പൂര്‍വസൂരികള്‍, വഴികാട്ടികള്‍
മണ്ണിലും വിണ്ണിലും സൃഷ്ടിച്ചവര്‍
വിളവും വിളവെടുപ്പും നടത്തിയവര്‍
സ്ഥിതിയും സംഹാരവും തനിക്കാക്കി
കുലവും കുളവും തോണ്ടിയോര്‍ !
തിന്നാതെ ജീവിപ്പതെങ്ങിനെ ?
അല്ലെങ്കില്‍ മരിപ്പതെങ്ങിനെ ?
കൊല്ലലും തിന്നലും
കൊല്ലും കൊലയും
കൊല്ലാതെ കൊല്ലലും
നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമല്ലേ ?
= = = = = =

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ