പൂച്ചപെറ്റു കിടക്കുന്നു


ചെമ്മനം ചാക്കോ

വികസനം, വികസനം, വികസനം, വിക-വിക-;
പ്രഹസനം ഇരുപത്തിയൊന്നു മാന്യർ
പരികർമ്മിപ്പട, ഗൺമാൻ പലരൊത്തു നാടെങ്ങും
പടയോട്ടം മന്ത്രിമാരെന്ന പേരിൽ!
ഖജനാവിൽ പണമുള്ളതു പോട്രോളായെരിയുന്നു,
ഭജനം മൂത്തുരാണ്മയായിടുന്നു!
നാടമുറിക്കുവാൻ, വാഗ്ദാനം വിതറുവാൻ
കോടികൾ നിത്യം പുകഞ്ഞിടുന്നു
ഭരണം നടത്തേണ്ടുമാസ്ഥാനമന്ദിര-
മുറികളിലാളില്ല, ബോർഡുമാത്രം!
അവിടെയിരുന്നുഭരിക്കുവാനല്ലയോ
ചിലരെ നാം മന്ത്രിമാരാക്കിവച്ചൂ?
അവരല്ലോപരികർമ്മിപ്പടയുമായ്നാടെ
ങ്ങുംപടയോട്ടമാഴ്ചയിലേഴുനാളും !
മന്ത്രിമാരില്ലാത്തതുതരമായുദ്യോ
ഗസ്ഥ-
തന്ത്രജ്ഞർക്ക്‌; അവരുടെനല്ലകാലം!
ഇതുമൂലം കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങാതെവലയുന്നതു
പൊതുജനമെന്ന കഴുതമാത്രം!

ഒരു സംഗതി കേട്ടില്ലേ? ഒരു മാസം കൂടിത്തൻ-
മുറിയിൽ ചെന്നെത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി
ഇരുകണ്ണാൽക്കണ്ടതുതൻഭരണക്കസേരയി

ഒരുപൂച്ചപെറ്റുകിടപ്പതത്രേ!!
ചീറുന്നതു,മുരളുന്നതു;ജനകീയ ഭരണത്തിൻ
ശീലായ്മകൾ പറയുന്നൊരു കവിയെപ്പോലെ!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?