മധുവിധു


സത്താർ ആദൂർ

നിനക്ക്‌
വായിച്ചു പഠിക്കുന്നതിലായിരുന്നു
കമ്പം;
എനിക്ക്‌
വിട്ടഭാഗം
പൂരിപ്പിക്കുന്നതിലും.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?