ശാപനിലം


സി.പി.ചന്ദ്രൻ

വിതയില്ലാ പാടം
വിളയില്ലാ പാടം
ആഫ്രിക്കൻ പായൽ
വിഴുങ്ങിയ പാടം
കാലികൾ മേയുവാനി-
ല്ലാത്ത പാടം
കതിരിനായ്‌ കിളികൾ
വന്നണയാത്ത പാടം
പാമ്പുകൾ മേഞ്ഞു
നടക്കുന്ന പാടം,
നാടിനുശാപമായ്‌
തീരുന്നു പാടം.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ