ഓർമ്മകൾ ഊഞ്ഞാലാടുമ്പോൾ


ഷീല

കവിതപോൽ വന്നു നിറഞ്ഞൊരു കാലവും
കഥകളിൽ മിന്നും തിളക്കവുമില്ലാതെ,
വന്നുപോയ്‌ ഓണമിന്നോർമ്മയിൽ പോലു-
മൊരുഞ്ഞാലും ഓണക്കളികളുമില്ലാതെ

പൂവുകൾ തേടിയലയുന്ന കുട്ടികളെന്തേ-
വരാത്തതെന്നാകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടു
മ്മറ-
ക്കോലായിൽ കാത്തിരിക്കുന്നൊരാ-
മുത്തശ്ശിയുമില്ലായിന്നൊരു വീട്ടിലും.

സദ്യയൊരുക്കുവാനുത്രാടം തൊട്ടേ നട്ടെല്ലു-
നീർക്കാതടുക്കളയിൽ തന്നെ നട്ടം
തിരിയുന്ന അമ്മമാരേയും കണ്ടു
കിട്ടീടില്ല നമ്മൾക്കൊരിടത്തും.

പഴയൊരോർമ്മതൻ പടിവാതിലിൽ
ഞാൻ പതറി നിന്നുപോയ്‌ തെല്ലുനേരം;
പാടി പഴകിയ പാട്ടുകളോർമ്മയിൽ
നെടുവീർപ്പുകളായ്‌ മാറുന്നു...

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ