നാളികേരോത്പാദക സംഘങ്ങളുടെ ഫെഡറേഷനുകൾ


കെ. എസ്‌. സെബാസ്റ്റ്യൻ

ഒരു ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമീപസ്ഥങ്ങളായ
സിപിഎസുകൾ ചേർന്ന്‌ രൂപീകരിക്കുന്നതും, ചാരിറ്റബിൾ സോസൈറ്റി ആക്ട്‌
അനുസരിച്ച്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ ഒരു സംവിധാനമാണ്‌ സിപിഎഫ്‌
(കോക്കനട്ട്‌ പ്രോഡ്യൂസേഴ്സ്‌ ഫെഡറേഷൻ). സ്വതവേ ചെറിയ കർഷക കൂട്ടായ്മയായ
സിപിഎസുകൾക്ക്‌ സംഭരണ, സംസ്ക്കരണ, വിപണന പ്രക്രീയയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ
ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പരിമിതികളും പരാധീനതകളും തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള സംവിധാനം
കൂടിയായാണ്‌ ഫെഡറേഷനുകളെ ബോർഡ്‌ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്‌. വിവിധ ജില്ലകളിലായി
150ൽ കുറയാത്ത സിപിഎഫുകൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചുരുങ്ങിയത്‌ 100
സിപിഎഫുകളിലെങ്കിലും 10,000 നാളികേരം ഒരു ബാച്ചിൽ കൊപ്രയാക്കുവാൻ
കഴിയുന്ന ആധുനിക കൊപ്രഡ്രയറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുവാനാണ്‌ ബോർഡ്‌ ഈ
സാമ്പത്തിക വർഷം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്‌. വിവിധ ജില്ലകളിലായി 50 ഓളം സിപിഎഫുകൾ
ഇതിനോടകം രൂപീകൃതമായിക്കഴിഞ്ഞു.
ഓരോ ഫെഡറേഷനുകളും കൊപ്ര ഡ്രയറുകൾക്കായി തയ്യാറാക്കേണ്ട പദ്ധതിയുടെ മാതൃക
ബോർഡിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ ംംം.രീരീ​‍ി​‍ൗയ്മൃറ.ഴീ​‍്‌.ശി ൽ ലഭ്യമാണ്‌. ഓരോ
ഫെഡറേഷനും അവരുടെ അംഗങ്ങളായ സിപിഎസുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഫെഡറേഷന്റെ
പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള നാളികേര ലഭ്യതയുടെയും വിശദാംശങ്ങളും പദ്ധതി
രൂപരേഖയിൽ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്‌. ഡ്രയറിന്റേയും, ഡ്രയർ സ്ഥാപിക്കുവാൻ
ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റേയും നിർമ്മാണച്ചെലവിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ
ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനാൽ ഓരോ ഫെഡറേഷനും അവ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിച്ച്‌ ആവശ്യമായ
മാറ്റം പദ്ധതി രൂപരേഖയിൽ വരുത്തേണ്ടതാണ്‌.
ഫെഡറേഷൻ രൂപീകരണത്തിനുള്ള നിബന്ധനകൾ


1.      ഫെഡറേഷനിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്‌ നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ
ചെയ്തിട്ടുള്ള 8 സിപിഎസുകൾ എങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ അംഗങ്ങൾ ആയിരിക്കുകയും ഈ
സിപിഎസു കളിൽ എല്ലാം കൂടി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്‌ 40,000 കായ്ക്കുന്ന തെങ്ങുകൾ
ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം.
2.      ഒരു ഫെഡറേഷനിൽ 20 മുതൽ 25 വരെ സിപിഎസുകൾ അംഗങ്ങളാകു കയും അവയുടെ
പരിധിയിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം കായ്ക്കുന്ന തെങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും
അഭിലക്ഷണീയമാണ്‌.
3.      ഒന്നിലധികം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിപിഎസുകൾ ചേർന്ന്‌
ഫെഡറേഷനുകൾ രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്‌. എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത ബ്ലോക്ക്‌
പഞ്ചായത്തു കൾക്ക്‌ കീഴിലുള്ള സിപിഎസുകൾ ചേർന്ന്‌ ഫെഡറേഷനുകൾ
രൂപീകരിക്കുവാൻ പാടില്ല.
4.      ഫെഡറേഷനുകൾ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവയും തികച്ചും
ജനാധിപത്യപരമായി പ്രവർത്തി ക്കുന്നവയും ആയിരിക്കണം.
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണ
സമിതിയായിരിക്കും ഫെഡറേഷന്റെ പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ നടത്തേണ്ടത്‌.
രജിസ്ട്രേഷൻ
ഫെഡറേഷന്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഭരണ നിർവ്വഹണവും വ്യക്തമായി
പ്രതിപാദിക്കുന്ന മാതൃക നിയമാവലി നാളികേര വികസന ബോർഡിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ
ംംം.രീരീ​‍ി​‍ൗയ്മൃറ.ഴീ​‍്‌.ശി ൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്‌. ഇങ്ങനെ
രൂപീകരിക്കുന്ന ഫെഡറേഷനുകൾ നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. നിയമാവലിയിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിന്‌ ബോർഡിന്റെ
മൂൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്‌. നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ  (അനുബന്ധം-2) താഴെ
പറയുന്ന രേഖകളോടൊപ്പമാണ്‌ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്‌.
ബോർഡിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന യിൽ രജിസ്ട്രേഷനു യോഗ്യമായി കാണുന്ന
ഫെഡറേഷനുകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസായ 500 രൂപ ചെയർമാൻ, നാളികേര വികസന ബോർഡിന്റെ
പേരിൽ എറണാകുളത്ത്‌ മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ്‌ ഡ്രാഫ്റ്റായി ബോർഡിൽ
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. രജിസ്ട്രേഷന്റെ കാലാവധി 2 വർഷമായി
നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക്‌ ഫെഡറേഷ
നുകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കേണ്ടതാണ്‌. രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കുന്നതിന്‌ 250രൂപ
(2 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ) ഫീസ്‌ നൽകേണ്ടതാണ്‌.
അപേക്ഷയോടൊപ്പം രജിസ്ട്രേഷനു വേണ്ടി നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ
1.      ഫെഡറേഷനുകൾ ചാരിറ്റബിൾ സോസൈറ്റിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള
സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അസ്സൽ പകർപ്പ്‌.
2.      ഫെഡറേഷന്റെ നിയമാവലിയുടെയും, മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ്‌ അസ്സോസിയേഷന്റെയും പകർപ്പ്‌.
3.      നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാൻ തീരുമാന മെടുത്ത
പൊതുയോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ്‌.
4.      അംഗങ്ങളായ സിപിഎസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, അനുബന്ധം-3ൽ
നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പ്രകാരം.
അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ട മേൽവിലാസം:
ചെയർമാൻ
നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌,
കേരഭവൻ, കൊച്ചി-682 011.
Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ