Skip to main content

അക്ഷരരേഖ


ഡോ.ആർ.ശ്രീലതാവർമ്മ

എന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ 
    നിരന്തരം പരിണാമങ്ങൾക്ക്‌ വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്‌ മനുഷ്യജീവിതം. ചലനാത്മകതയാണ്‌ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനസ്വഭാവം. സാഹിത്യവും മറ്റു കലകളും സാമൂഹികജീവിതത്തിന്റെ ഉപരിഘടനയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെയും കലകളുടെയും പരസ്പരബന്ധം സംഘർഷങ്ങളും സമന്വയങ്ങളും നിറഞ്ഞ അനുസ്യൂതമായ പ്രക്രിയയാണ്‌. ഈ വസ്തുതകളെല്ലാം ശക്തമായി അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു എം.കെ.ഹരികുമാറിന്റെ 'എന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ' എന്ന പുസ്തകം.
    ഒരു വസ്തുവും പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മുമ്പ്‌ നിലനിന്നിരുന്നത്‌ പരിണാമവിധേയമാകുന്നു. അനാദിയായ സത്യത്തിന്റെയും സനാതനത്വത്തിന്റെയും സ്ഥിതി എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സത്തയിലുണ്ട്‌ എന്നുള്ളതാണ്‌ അദ്വൈതസിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആശയം. എന്നാൽ ഓരോ വസ്തുവും പുതുതായി ജനിക്കുന്നു എന്നും, എഴുത്തുകാരനാണ്‌ ഈ പുനർനിർമ്മിതി സാധ്യമാക്കുന്നതെന്നുമുള്ള പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട്‌'എന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എം.കെ.ഹരികുമാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നവാദ്വൈതം എന്നാണ്‌ തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന്‌ ഹരികുമാർ പേര്‌ നൽകുന്നത്‌. ഓരോ വസ്തുവിന്റെയും സത്തയെ ചലനാത്മകമായും കാലാതീതമായും പരിവർത്തിപ്പിക്കലാണ്‌ പുനർനിർമ്മാണം
.
    ഈ നവാദ്വൈതത്തിന്റെ സ്വാധീനം 'എന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ' എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം വ്യക്തമാണ്‌. 'ആലോചന','മനനം','കാഴ്ച' എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന്‌ ഭാഗങ്ങളായാണ്‌ ഈ പുസ്തകം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്‌. ആദ്യഭാഗത്തെ 'ആലോചന'യിൽ തത്ത്വപരതയ്ക്കും രണ്ടാംഭാഗമായ 'മനന'ത്തിൽ മുൻപറഞ്ഞ താത്ത്വികതയുടെ പ്രയോഗത്തിനും മൂന്നാം ഭാഗമായ 'കാഴ്ച'യിൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും യഥാക്രമം മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള അവതരണമാണ്‌ ഗ്രന്ഥകാരൻ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്‌. മനനം എന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്വയംനിരാസം എന്ന ലേഖനം സമകാലിക ചിന്താസന്ദർഭങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്‌. 'സ്വയം നിരസിക്കാനുള്ള തരത്തിൽ തത്ത്വബോധത്തെ വികസിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏത്‌ ആശയവും മൗലികവാദമായിത്തീരും' (പുറം -57) എന്ന ചിന്ത അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്‌ പ്രസ്തുത ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത്‌. സ്വയം സ്വീകരിക്കുക അഥവാ അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ്‌ ഇന്ന്‌ എവിടെയും ഏറ്റവും കവിഞ്ഞ രീതിയിൽ നടക്കുന്നത്‌. പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമില്ലാതെ സ്വന്തം ശാഠ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഉറച്ചുനിൽക്കുക വഴി ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലെത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാതെപോകുന്നു എന്നതാണ്‌ ഇതിന്റെ ദുഷ്ഫലം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സ്വയം നിരസിച്ചും യുക്തിയ്ക്കും വസ്തുനിഷ്ഠതയ്ക്കും മുൻതൂക്കം നൽകിയും ചിന്തകളെ നവീകരിച്ചും കൊണ്ടു മാത്രമേ സാഹിത്യത്തിലും മുന്നേറാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.
    'അർത്ഥവത്തായ ആശയങ്ങളുടെ ശൂന്യത' എന്ന ലേഖനത്തിൽ 'ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസ'ത്തിന്റെ വേറിട്ടൊരു വായനകാണാം. സ്വതന്ത്രമാകാൻ മോഹിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെ ഖസാക്കിലെ ഓരോ വരിയിലും ഹരികുമാർ തിരിച്ചറിയുന്നു. 'സൗന്ദര്യത്തിന്റെ എഞ്ചിനിയറിംഗ്‌' എന്ന ശീർഷകത്തിൻ കീഴിലും ഖസാക്ക്‌ നൽകുന്ന സൗന്ദര്യാനുഭൂതികളുടെ സൂക്ഷ്മാന്വേഷണം കാണാം. നിലനിൽപിന്റെ നിസ്സഹായതകളിൽ നിന്ന്‌ സ്വയംനിരാസത്തിലൂടെ മുക്തിനേടി അനേകം ജന്മവാസനകളോടെ രൂപാന്തരങ്ങളിലേക്കു സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുപ്രതിഭാസമായി ജലത്തെ വിവരിക്കുന്ന ലേഖനമാണ്‌ ജലാത്മകത. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ നിലനിൽപിനുള്ള അവശ്യവസ്തുവായ ജലത്തെ ശാസ്ത്രീയമായും പ്രാതിഭാസികമായും വിവരിക്കാൻ ഹരികുമാറിന്‌ കഴിയുന്നു.
    പ്രപഞ്ചത്തെയും ജീവിതത്തെയും കുറിക്കുന്ന അവബോധം നൽകുന്നതിൽ ഭാവനയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം നിർണായകമാണ്‌. മാറിയ കാലത്തിൽ ഭാഷയെയും ചിന്തയെയും മറ്റെല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളെയും പലതരം ആവേഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പലതരം അവബോധങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കലർപ്പു തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു. 'അവബോധത്തിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ' എന്ന ലേഖനത്തിലാണ്‌ മേൽപ്പറഞ്ഞ ചിന്ത അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്‌.
    ഇങ്ങനെ ഏതു തരത്തിലും പുതുമയാർന്ന ആശയങ്ങളും അന്വേഷണരീതികളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 'എന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ' എന്ന പുസ്തകം യുക്തിപരതയുടെ കാര്യത്തിൽ പുലർത്തുന്ന സൂക്ഷ്മത എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്‌. ഏതൊരു വാദവും ആശയവും യുക്തിസഹമായും വ്യക്തമായും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ ബദ്ധശ്രദ്ധനാണ്‌. ഡോ.ചാത്തനാത്ത്‌ അച്യുതുനുണ്ണി, ഡോ.യാക്കോബ്‌ മാർ ഐറേനിയോസ്‌, ഫാ.ഡോ.കെ.എം.ജോർജ്‌ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ തനത്‌ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരുടെ പ്രൗഢങ്ങളായ അവതാരികകൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്‌ മുതൽ കൂട്ടാകുന്നു. തൃശൂർ ഗ്രീൻ ബുക്സ്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വില 85 രൂപ.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…