മാവോയുടെ പൂച്ച


സി.പി.ചന്ദ്രൻ

മ്യാവു മ്യാവു കരയാതെ
മാവോ മാവോ ചൊല്ലി
കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കി
പാലുകുടിക്കും ചെമ്പൻപൂച്ച
വൻമതിൽ ചാടി
പുതുങ്ങിപതുങ്ങി
നമ്മുടെ തൊടിയിലും
അടുക്കളമുറ്റത്തും
എത്തിയിട്ടുണ്ട്‌, സൂക്ഷിക്കുക!
നാടായ നാടും
നഗരങ്ങളുംതാണ്ടും
ചുവന്നപാണ്ടൻപൂച്ച
കൺകെട്ട്‌ വിദ്യകൾക്കാട്ടും
ചതിയനാണ്‌ സൂക്ഷിക്കുക!
തനതും വ്യാജനും
അറിയാത്തോർ
വഞ്ചിതരാവും തീർച്ച!
എല്ലായിടത്തും
പാലുവെളുത്തിട്ടും
ചോരച്ചുവന്നിട്ടുമാണെന്ന്‌
അറ്റകൾക്കറിയാം!
നാട്ടുമര്യാദകൾ
കെട്ടുപോയ
ചുവപ്പാണവയുടെ ചുവപ്പ്‌!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ