കാലാതീതകാന്തി


മഹർഷി

അവളെന്നാത്മാവിലാളിപ്പടരും
വിചാരവീചികൾതന്നംഗാരപ്പൊരുൾ
അവളെന്നന്തർഭാവങ്ങളിലൂഴറുന്ന
സാന്ദ്രമാംനാദവൈപരി

അവളുണ്മതൻപൂത്തിങ്കൾ
അവിളിലാനന്ദനാദപ്രപഞ്ചം
ആലോലമാടുന്നശീതളമാരുതൻ
ചിന്തത്തൻചിന്തേരിട്ടശീലുകൾ

അവളാണുരാപകലുകൾ
ശ്വാസവേഗങ്ങളിന്നാവേഗങ്ങൾ
ഇരുളുംവെളിച്ചവുമവൾമാത്രം
തരളംസലിലസരസവുമവൾ

വരകൾവർണ്ണങ്ങളവളേ
വാക്കുകൾകലകളുമവൾ
കാലാകാലനിയന്താമവൾ
കാലാതീതവർണ്ണകാന്തിയാമവൾ

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?