ആരാണ്‌, എന്താണ്‌ ?


സമ്പാദകൻ: ചെമ്മനം ചാക്കോ

ചോദ്യം
വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതായി കാണാം,
പക്ഷേ അതു പക്ഷിയല്ല.
തോലാണ്‌ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത്‌, പക്ഷേ അതു സന്യാസിയല്ല.
മുക്കണ്ണനാണ്‌,  പക്ഷേ പരമശിവൻ അല്ല താനും
ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഇരിക്കുന്നു; എന്നാൽ അത്‌ കുടമല്ല,
മേഘവുമല്ല
പിന്നെ ആരാണ്‌ ? എന്താണ്‌?
"വൃക്ഷാഗ്രവാസീ, ന ച പക്ഷിരാജഃ,
ചർമ്മാംഗധാരീ, ന ച സോമയാജി,
ത്രി നേത്രധാരീ, ന ച ശൂലപാണി,
ജലം ധരിത്രീ, ന ഘടോ ന മേഘഃ"
"വൃക്ഷാഗ്രത്തിലിരുന്നാലും പക്ഷിയല്ലെന്നു ചൊല്ലിടാം,
തോലണിഞ്ഞു വസിച്ചാലുമല്ല സന്യാസി നിർണ്ണയം,
മൂന്നു കണ്ണുള്ളവൻ , പക്ഷേ ശിവനല്ലിതു വാസ്തവം
ജലമുണ്ടുള്ളിൽ, എന്നാലോ കുടമ,ല്ലല്ല മേഘവും"
ഉത്തരം :- നാളികേരം
പടമുകൾ, കാക്കനാട്‌, കൊച്ചി -30
ഫോൺ : 0484 2423940, 9446227787

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?