സ്വപ്നം


മായ  ഷാജി

എങ്ങുപോയ്‌ മറഞ്ഞെൻ പ്രിയ സ്വപ്നം
ഏറെ തിരഞ്ഞു ഞാനേറെ വിഷണ്ണയായ്‌
ദുഃഖമേറെയുണ്ടെനിക്കതിൽ, കൈവിട്ടു-
പോയരെൻ പ്രിയസ്വപ്നത്തെയോർത്ത്‌
    മഴവില്ലിന്നേഴു നിറങ്ങളും ചേർന്നൊരു
    മയിൽപ്പീലിത്തുണ്ടായിരുന്നെൻ സ്വപ്നം
    നനുത്ത കുളിർചൊരിയുമൊരു ചാരു
    മഴനീർക്കണമായിരുന്നെൻ സ്വപ്നം
കിലുകിലെ കിലുങ്ങിടുമൊരു പൊന്നിൻകൊലുസിൻ
അരിയമുത്തുമണികളായിരുന്നെൻ സ്വപ്നം
നിറയെ പൂത്തുലഞ്ഞൊരു അരിമുല്ലതൻ
സുരഭിപേറുമൊരു മാരുതനായിരുന്നെൻ സ്വപ്നം
    എങ്കിലും കളഞ്ഞുപോയെവിടെയോ
    ഞാനേറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നെൻ പ്രിയ സ്വപ്നം.
    കൊതിക്കുന്നുണ്ടു,  ഒരു കുളിർത്തെന്നലായി,
    എന്നെ പുൽകിടുവാൻ, പ്രിയ സ്വപ്നത്തെ.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ