തലയിലെ തീമോഹൻ ചെറായി    തലയിലായ്‌ തീ കത്തുന്നു
    മലയിലും തീ കത്തുന്നു
    ഉള്ളിലും  തീ കത്തുന്നു:
    വെള്ളമോ തുള്ളിയുമില്ല!!

    പലവട്ടം ആഞ്ഞു പിടിച്ചേ
    തലയിലെ തീയണച്ചീടാൻ .....
    അലമുറകൾ വ്യർത്ഥമതാകെ
    മലയിലെ തീ കണ്ടെന്നേ!

    മലയിലെ തീ കെടുത്താനായ്‌
    മാലോകർ വന്നതുമില്ല;
    മലയിലെ വൻതീ കണ്ട്‌
    തലയിലെ തീ മറന്നെന്നേ!

    മലനാടിൻ തോടും ചാടി
    പല നാടിൻ ഇടയും താണ്ടി
    തലയിലെ തീയാളിച്ച്‌
    മലയിലെ തീയ്ക്കലുമെത്തി

    മലയിലെ തീ കെടുത്തീടാൻ
    തലമറന്നാഞ്ഞു പിടിക്കേ,
    പന്തംപോലെൻ തലകത്തുമ്പോൾ
    എന്തേ ഞാനും ഞാനും  മാത്രം ???

    ഉള്ളുരുകി വെള്ളമൊലിപ്പൂ,
    വെള്ളത്തിനു തീ പിടിക്കുന്നു
    "തലയിലായ്‌ തീ കത്തുമ്പോൾ
    മലയിലെ  തീ കാണരുത്‌ !!"

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ