ഗദ്ദര്‍
ഗീതാകുമാരി 

ഒറ്റച്ചിലമ്പ് കിലുക്കി കാലത്തിന്റെ 

ഗര്‍ജ്ജനമാകുന്നു ഗദ്ദര്‍ !
ഗദ്ഗദം വന്നു നിറയുന്നു ,നിന്‍ -
ഗാന നിര്‍ജ്ജരി കേള്‍ക്കുന്ന മാത്രയില്‍ !

ആ ദളങ്ങള്‍ ,ദളിതര്‍ തന്‍ രോദനം 
മാറ്റൊലിക്കൊള്ളുന്നു നിന്നില്‍ 
ഏതു പടഹധ്വനിയായ്‌ ,പടവാളായ്
പോരാടി ,ചാട്ടുളിയായി .....

കാറ്റിന്‍ പ്രചണ്ഡന താളമായ് ,
ആയിരം സാഗരഗര്‍ജ്ജന  നാദമായ്
ഹൃത്തിന്റെ ഉള്ളറ കീറി ,പ്രകമ്പനം
കൊള്ളുന്നു കാവ്യ കല്ലോലിനി ......

ഉള്ളിലണയാത്ത തീപ്പൊരിയൂതി-
ചലനത്തിന്‍ ,അഗ്നിയങ്ങാളിപ്പടര്‍ത്തി
'പോരാട്ട'മെന്തെന്നു കാട്ടി നീ ,ഇന്നിന്റെ 
'കണ്ണകി' യായുറഞ്ഞാടി

'വിറ്റലിന്‍'നാമമുപേക്ഷിച്ചു ,മാറ്റത്തിന്‍
വിത്തുവിതയ്ക്കുന്നു നീയും 
'വിപ്ലവം'അര്‍ഥങ്ങള്‍ തെറ്റി ,ഉറയൂരി 
നിശ്ചലമാകുന്നു മുന്നില്‍ !

ഭാഷ്യം ചമയ്ക്കുന്നു നീയും ,ചെഞ്ചോര
ചീറ്റുന്നു നിന്‍ നെഞ്ചിലിന്നും !
ഈ 'പുറംപൂച്ചി'ന്‍ യുഗത്തിന്റെ -
-യപ്പുറം കണ്ടവന്‍ ,ഗദ്ദര്‍ 

നിന്‍ മുളവടി തുമ്പില്‍ ,സ്ഫുരണമായ്‌
നിന്നു ജ്വലിക്കട്ടെകാലം !!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ