സുബോധത്തോടെ


ചെമ്മനം ചാക്കോ

വെടിയും പടക്കവും ബാന്റുമേളവും പാറും
കൊടിയും തിങ്ങിക്കൂടും ജനലക്ഷവും, ഹാഹാ,
സ്വാശ്രയകോളേജിന്നു കല്ലിട്ടു നിവർന്നു തൻ
സ്ലീബായാൽ ജനങ്ങളെ വാഴ്ത്തി രൂപതമെത്രാൻ
അയ്യയ്യോ, തിരുമേനിക്കെന്തുപറ്റിയോ? ബോധം
കൈയൊഴിഞ്ഞി,ഞ്ഞതാ, കുഴഞ്ഞ പ്രതീക്ഷിതം താഴേ
വീഴുന്നു മെത്രാൻ; താങ്ങിപ്പിടിച്ചോരുടൻ കൊണ്ടു-
പോകുന്നു വിര,ഞ്ഞസ്ത്രപ്രജ്ഞനെയാസ്പത്രി

യിൽ!
തുറന്നില്ലതിൽപ്പിന്നെക്കണ്ണുകൾ
, ഒരുവാക്കും
പറഞ്ഞി,ല്ലനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുമില്ലാകൈകൾ!
ബോധമണ്ഡലം തിരിച്ചില്ലപോൽ; തുടർന്നന്ത്യ-ക്രൂദാശക്രമം
സർവ്വമെത്തിച്ചു പുരോഹിതർ.
മണിക്കൂറിനും മുന്നം ഭൂലോകവാസത്തിന്റെ
കണക്കു തീർന്നു; ദിവംഗതനായ്‌ മഹാൻ മെത്രാൻ!

ചീർത്ത ദുഃഖത്തിൻ മണിനാദമോ,ത്തൗദ്യോഗിക-
വാർത്ത വായിച്ചു പള്ളിയായ പള്ളിയിലെങ്ങും:
'വരും നാൾകളിൽ നാട്ടിൽ വിദ്യതൻ പ്രകാശത്തി-
ന്നരുമക്കരം കൊണ്ടു കല്ലിട്ട തിരുമേനി
കുഞ്ഞാട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾക്കു മുഴുവൻ തൻ സ്ലീബായാൽ
കുന്നിക്കുമനുഗ്രഹപൂരവും വാഴ്‌വും നൽകി
സ്വന്തമാ ദൈവത്തിന്റെ വിളിയാൽ സുബോദത്തോ-
ടന്ത്യമാം കൂദാശയും കൈകൊണ്ടുകാലം ചെയ്താൻ!'
ചിന്തയായ്‌ ചിലർക്കെല്ലാം:- 'എന്തിന്‌? സുബോധത്തോ-
ടന്ത്യമാം കൂദാശയും കൈക്കൊണ്ടുകാലം ചെയ്തോ?
വീണില്ല ബോധം തിരുമേനി വീണതിൽപ്പിന്നെ;
കാണിയും വിശ്വാസ്യത വാണിക്കു നൽകേണ്ടയോ?'
ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ട്രേറ്റുള്ളൊരാളോതീ:-' തെല്ലും
കൈതവമില്ലാ ചൊല്ലിൽ യുക്തിയായ്‌ ചിന്തിച്ചാകിൽ.
ദേഹം ദേഹിയും രണ്ടും ചേർന്നതാണല്ലോ മർത്ത്യൻ;
ദേഹം നശ്വരം, ദേഹിയെത്രയുമനശ്വരം.
മറയുന്നീലാ ബോധം ദേഹി,ക്കാകയാൽ തീർത്തും
പറയാം 'സുബോധത്താൽ കൂദാശകൈകൊണ്ട'തായ്‌?

'കൂദാശ നൽകും ദേഹി നിത്യമാണെങ്കിൽപ്പിന്നെ-
യോതുമെങ്ങനെ 'അന്ത്യകൂദാശ'യെന്നെൻ, സാറെ?'
'ആയതോ?...' പിടികിട്ടാതുത്തരം തപ്പും ഡോക്ടർ
ഹാ, കിടക്കുന്നു ബോധംകെട്ടു ഭൂതലം തന്നിൽ!
അന്ത്യകൂദാശയ്ക്കൊരുമില്ലയോ മാന്യന്മാരേ,
ചിന്തയിൽ കല്ലും മുള്ളും കടിച്ചു നിൽപോ നിങ്ങൾ!'

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?