ഇഷ്ടംകൊണ്ട്

ശ്രീകൃഷ്ണദാസ്‌ മാത്തൂര്‍.

മകനെ, എന്റെയീ തല്ല് .
ചൊല്ലിനോപ്പം കുത്തരി-
ച്ചോറൂട്ട്.
കടിച്ചു നീ മുറിച്ചിട്ടും
കയ്പ് തേക്കാനറച്ചെന്റെ
മുലയൂട്ട്‌ ..

മച്ചിലേറിയോളിച്ചോനെ
മസ്തകം പൊളിക്കാനായി
കല്ലുരുട്ടിയിരിപ്പോനെ,
എന്റെ ചൂരല്‍ നിനക്കൊപ്പം,

ആറ്റുനോ, റ്റിടഞ്ഞോനെ
ഉമിത്തീയില്‍ കുളിച്ചും, കണ്ണ്
കരുത്തറ്റു ചുഴന്നും
കുഴപ്പത്തിലായോനെ.

ഞാന്‍ നിന്നെ
നാവാല്‍ വലിച്ചിട്ടടിപ്പത്‌
ചൂരല്‍ മുളപ്പിച്ചിരിപ്പത്
ഇഷ്ടമൊന്നുകൊണ്ടേ...

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ