ജന്മം


ശ്രീദേവിനായര്‍ 

അലല്ിക്കുന് ്മാവിനുള്ില്‍
അലമായ് മേവുന്ുയെന്ന്താളം,
അലാന്‍ വിിക്കന് ത്മാവിനെന്ും
അകത് ഓര്‍മ്മള്‍ ന്ത്മമിത്രം.

ിിമകള്‍ ന്ുണ് ന്‍ ഗര്‍ത്രം,
ഒരിക്കും വറ്റത് ര്‍മ്മാര്‍ത്മോക്ം.
ിികെന്ും നക്കുന്ുറ്റം,
ന്ന്തുണ്ാപംയോജം.

ാലേനിനയ്ക്കുന്ു,പിന്െ നക്കുന്
ാലേദത്ിന്േദംവത്ിടം.
റ്റത് സ്നേഹത്ിന്ുണ്ാകുന്നിടം,
ഉപ്പിന്നമൃതമായ് ത്തീരുന്നു ജന്മവും!Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ