നീറ്റുല


മഹർഷി

വെട്ടമുരുക്കി
നട്ടുച്ച നട്ടു
ഇരുളുപിഴിഞ്ഞ്‌
സ്വപ്നം നനച്ചു

മലചുരന്ന്‌
മാറടർന്നു
തലവളർന്ന്‌
താളം മുട്ടി

കറകുടിച്ച്‌
തുറനിറഞ്ഞു
നിറംനീറി
നിണം ചീറി

ഉള്ളിളകി
ഉടലുലഞ്ഞു
വലഞ്ഞുപോയി
വെച്ച ചുവട്‌

കരിമുകിൽ
കുരച്ചുചാടി
പേമാരി
കരതിന്നു

ചുടലവാറ്റി
കുരുന്നലകൾ
കുടലറുത്തു
കടലിറുത്തു

നോറ്റനാളുകൾ
നിറഞ്ഞനെഞ്ചിൽ
നിറവെറിഞ്ഞ്‌
നീറ്റലെഴുതി

തുറന്നവായിൽ
കാക്കതൂറി
ഉറവതെറ്റി
നെറ്റിപൊട്ടി

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ