കുഞ്ഞേ നിന്റെ കണ്ണീരിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉരുകുന്നു

shÅn-tbm-S³

 tIc-f¯n \n¶v ]pd-t¯¡v hoip¶ Imän\v Hcp hÃm¯ ZpÀK-Ôw. ]gb tIc-f-¯nse Imäv kpK-Ô-]p-cn-X-am-bn-cp-¶p.-\m-kn-I-bn-eqsS Xpf¨p Ib-dp¶ Cu ZpÀKÔw Xe-t¨m-dns\ OnÓ-`n-¶-am-¡p-¶p. Xncq-cn \n¶v h¶ Imänsâ KÔ-¯n-\mWv Xo{hX IqSp-X .
  C§-s\bpw a\p-jyÀ¡v sN¿m³ Ign-bpsa¶v Nn´n-¡p-t¼mÄ,a\p-jy-\mbn ]nd-¶-XnÂ, eÖ tXm¶p-¶p.-{]-tXy-In¨v tIc-fo-b-\m-b-XnÂ. {]Xn-tj-[n-¡mt\m, Iem]w krjvSn-¡mt\m Ign-bp-¶nÃ.\ni-_vZ-ambn k¦-S-s¸«v Ic-bm-\-Ãm-sX. a\p-jy-\-Ãm¯ Hcp Pohnbpw Ipªp-§Ä¡v t\sc ssewKn-ImXn {Iaw ImWn-¡p-I-bnÃ. \qdp iX-am\w km£-cX Ah-Im-i-s¸-Sp¶,kw-kvIm-c -k-¼-¶-amb, ]mc-¼cy alna hnfn-t¨m-Xp¶, tIcfw C{X-tbsd aeo-a-k-bm-b-sX§s\.?

  \mtSmSn IpSpw_hpw A\y-kwØm\¡mcpw tIcf¯n hcp-¶Xv hnt\m-Z-k-©m-cn-I-fm-bÃ. ]Icw D]-Po-h\amÀKw tXSn-bmWv. Bscbpw NqjWw sN¿msX, ]nSn¨p ]dn-¡msX \¶mbn A²zm-\n-¨mWv AhÀ X§-fpsS IpSpw_w ]peÀ¯p-¶-Xv. Ah-cn A²zm-\-io-e-ap-Å-hÀ ]pcpj³amÀ am{X-aà kv{XoIfpw B KW-¯nÂs¸Spw. Xp¼bpw, ]n¡m-kp-sa-Sp¯v ]pcp-j-·msc t]mse Xs¶ tdmUn Ipgn-¡p¶ A\y kwØm-\-¡m-cmb [mcmfw kv{XoIsf \ap¡v tIc-f-¯n ImWm³ Ign-bpw.-\m-tSm-Sn-I-fmbXn\mepw tImt«-Pp-IÄ e`n-¡m-¯-Xn-\mepw Ch-cn _lp`qcn`m-Khpw IS-¯n-®-I-fnepw sdbnÂth tÌj-\p-I-fnepw ssaXm-\-§-fn X¼v sI«nbpamWv A´n-bp-d-§p-¶Xv. A§s\ A´n-bp-d-§n-b-XmWv Xncq-cnse sdbnÂth tÌj-\n Hcp kv{Xobpw aq¶v hb-ÊpÅ Ipªpw.D-d-§n-¡n-S¶ Cu aq¶v hb-Êp-Im-cnsb FSp¯v sImWvSv t]mbn aln-fm-k-amPw tI{µ-¯n\v ]nd-In ,hm-bn XpWn-Xn-cpIn Ibän ssewKnIsshIr-X-§-fn-teÀs¸« B Incm-Xs\ F´v t]cn«v hnfn¡pw. Cu  hmNIw Fgp-Xp-t¼mÄ Fsâ ssIIÄ am{X-aà , icocw apgp-h³ hnd-¡p-I-bm-Wv.
  kmaqly t{Zmln-IÄ, sIme-]m-XIn-IÄ, KpWvSIÄ, Ch-scms¡ Ct¸mgpw \½psS kaq-l-¯n kzX-{´-cmbn hne-kp-I-bmWv. C¯-c-¡msc IS-ªm-Wn-Sm³ \½psS `c-W-Iq-S-¯n-t\m, \nba kwhn-[m-\-¯nt\m Ign-bp-¶nsöv Xncn-¨-dn-bp-t¼mÄ,\mw F{X-t¯mfw \nÊ-lmbcm-sW-t¶mÀ¡pI.
  A\y kwØm\ sXmgn-em-fn-Isf Ah-Ú-tbmSpw kwib ZrjvSn-tbmSpw ImWp-¶-h-cmWv ae-bm-fn-IÄ. e£-¡-W-¡n\v ae-bmfnIÄ C¶pw tIc-f-¯n\v ]pd¯v sXmgn-em-fn-Ifmbn Pohn-¡p-¶psWvS¶ bYmÀ°yw hnkva-cn¨p IqSm.-a-e-bmfn sNÃp¶ CS-§-fn-sem¶pw kwi-bn-¡-s¸-Sp-Ibpw Ah-K-Wn-¡-s¸-Sp-Ibpw sN¿p¶nà F¶n«pw ae-bmfn aäp-Å-hsc C§s\ ImWp¶p.i-co-c-¯nsâ GsX-¦nepw `mK¯p AÀ_pZw _m[n-¨m B `mKw Icn-¨p-I-f-bp-I-bmWv ]Xn-hv. AtX t]mse kaq-l-¯n\v _m[n¨ AÀ_p-[-amWv C¯cw Ipä-hm-fn-IÄ.C-hsc XoÀ¨-bmbpw Icn-¨p-I-f-bpI Xs¶ thWw .
  kwØm\ kÀ¡mÀ XoÀ¨-bmbpw kwØm-\¯v ]uc-kp-c£ ià-am-¡Ww.sd-bnÂth tÌj³ ,_-Ìmâv XpS-§nb Øe-§-fnseÃmw Ccp-]¯n \mev aWn-¡qdpw kpc£m Iyma-d-IÄ Øm]n-¡p-Ibpw kpc£ DtZym-K-Øsc \nb-an-¡p-Ibpw thWw Ipä-¡mÀ¡pÅ in£m-\-S-]SnIÄ sshIn¨p IqSm AXn-thK tImS-Xn-IÄ AXn thK-¯n Xs¶ \S-]Sn {Ia-§Ä ]qÀ¯oIcn-¡Ww.
kaq-l-¯n FÃm Xe-¯nÂs¸« Bfp-IÄ¡n-S-bnepw t_m[-hÂIcWw A\n-hm-cy-am¡Ww.Ipäw sNbvXm e`n-¡m³ t]mIp¶ ITn\ in£-Isf Ipdn¨v Hmtcm ]uc\pw t_m[-hm³am-cm-I-Ww,-C-§s\ sNbvXm Ipä-Ir-Xy-§-fpsS F®w Ipd-¡m-s\-¦nepw Ignbpw .C-¯cw Ipä-Ir-Xy-§Ä tIÄ¡pt¼mÄ a\:-km£n sR«n¯cn-¡p-am-bn-cp-¶p.-C-t¸mÄ a\:km£n ac-hn-¸n¨p t]mbn-cn-¡p-¶p.
  kÀ¡mÀ Cu hnj-b-¯n kXzc \S-]-Sn-IÄ kzoI-cnt¨ aXn-bm-Iq. 

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ