ദൈവം


           
സുനിൽ പൂവറ്റൂർ

നിസ്കാരപ്പള്ളിയിൽ വാനം തോണ്ടുമ്പോൾ
കിട്ടിയത് വിഗ്രഹം ആണെന്നും
അമ്പലം വേണം ഹിന്ദുക്കൾ.
കൽക്കുരിശിന്റെ കഷണമാണെന്നും

ക്രിസ്തീയ ദേവാലയമാകണം
യേശു വിശ്വാസികൾ.
മുസ്ലീമിന്റെതാകുമീ
മണ്ണിൽ വയ്ക്കുന്ന കാൽ
ആരുടേതായാലും വെട്ടുമെന്നായി
അല്ലാവിന്റെ ആളുകൾ.
                                                               
പടർക്കമായവിടെ 

ത്രികോണ യുദ്ധത്തിൽ
ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യനും മുസ്ലീമും
ഓരോന്നു വീതം
അത്യാസന്ന നിലയിൽ               
ആശുപത്രിയിലായി.
അടുത്തടുത്ത കട്ടിലിൽ
അവരവരുടെ ദൈവത്തെ
പ്രാർത്ഥിച്ചു കാത്തു കിടക്കുമ്പോൾ
പക്ഷേ ,മൂവരെയും 
കാണാനെത്തിയ ദൈവം
ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ