എങ്കിൽ .. ബൈ.

ബി . സുരേഷ്കുമാർ
പുല്ലങ്ങടി .

................
വാതിലിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടു
മാർവാഡി ചിരിക്കുന്നു
മോളുടെ വിവാഹമാ...
പോരണം കാലേകൂട്ടി.
വല്ലപ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന
മാർവാഡിയയൽവാസി
നല്ലപ്പോൾ വിളിച്ചില്ലേ...
പോയിടാം സന്തോഷമായ്.
ആഫീസിൽ തിരക്കന്നു
കുറവായിരുന്നൊരു-
ഗിഫ്‌റ്റ്‌ വാങ്ങിച്ചൂയിനി
നന്നായൊന്നൊരുങ്ങേണം .
നാലാളു കൂടുന്നിടമല്ലയോ
വെടിപ്പായിപ്പോകണം
സന്ധ്യക്കിങ്ങു വണ്ടി
വന്നിടും മുക്കിൽ .
വാതിലിൽ മുട്ടീടുന്നു
മാർവാഡി ചിരിച്ചു
കൊണ്ടോതുന്നു
വീ ഐ പികൾ
ധാരാളമെത്തുന്നിടം.
താങ്കൾക്കു കോട്ടുണ്ടോ .. ഹേ
കോട്ടില്ല .. പറഞ്ഞു ഞാൻ
എങ്കിൽ ബൈ ...
നാളെക്കാണാം ...
പ്രാര്ത്ഥനയുണ്ടാവണം .
...................... ...

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ