സ്നേഹം

ദീപക് മോഹൻ  എം 

നിലയ്ക്കാത്ത പ്രവാഹത്താൽ
സ്നേഹം സത്യമെന്ന്
നീ പഠിപ്പിച്ചു..!
ചിരിക്കും കരച്ചിലിനുമിടയില്
നമ്മെ അറിഞ്ഞതും പ്രണയം വളര്ന്നതും
നീ പറഞ്ഞ അത്ഭുതമായിരുന്നു..!
നിലം തൊടാതെ ,
ശൂന്യതയിൽ  തൂങ്ങിയാടുന്ന
ചിന്തകളില് ജീവന് നിറച്ച
രൂപം മാത്രമായി ഞാന്..!
തോന്നലുകല് പലപ്പോഴും സത്യമാവുമ്പോളവൾ
അറിയുന്നു ആദ്യമായി,
ഞാന് പ്രണയത്തിലാണെന്ന്..!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ