വാർത്ത

അഴീക്കൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സ്മാരക കവിതാപുരസ്കാരം എസ് .സരോജത്തിനു .പതിനായിയിരം രൂപയും ശില്പവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം 28 -4 -2013 -ന് അഴീക്കൽ നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് പ്രശസ്ത കഥാകൃത്തായ ബാബു കുഴിമറ്റത്തിൽ നിന്ന് സരോജം ഏറ്റുവാങ്ങി .


 

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ