പരിണാമം


അരുൺകുമാർ അന്നൂർ
തുടക്കം
തെരുവിൽ
അപസ്മാരബാധിതരുടെ
പ്രളയം

ആലിലത്തുമ്പിൽ
നൃത്തമാടി
ഒരു ബുദ്ധൻ വരുന്നു
ചിലർ കല്ലെടുക്കുന്നു
ചിലർ പൂക്കൾ
ഒരൊറ്റ വാക്കിന്റെ ശിലയിൽ
ഒരു യുഗം പിറക്കുന്നു
ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിന്റെ ഉളിയിൽ
പുറംപൂച്ചുകൾ പൊളിഞ്ഞുവീഴുന്നു
വിശന്നിരിക്കുന്നവന്റെ പാത്രം
ഇനി പട്ടി നക്കില്ല
സ്വയം ബലിയാകാൻ ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയും
യാഗവേദിക്ക്‌ പിന്നിൽ ഊഴം കാത്തിരിക്കില്ല.
മാരനും മരണത്തിനുമിടയിൽ
ഒരു ദൈവമില്ലെന്ന വെളിപാടിൽ
ആര്യദേശം വിറയ്ക്കുന്നു
നിരാസത്തിന്റെ ധ്യാനബിന്ദുവിൽ
മരണസൂര്യന്റെ ചകിതനൃത്തം
പുലരിയിൽ,
വിശുദ്ധരെന്നു നടിച്ചവർ
പൊടുന്നനെ
വിപ്ലവപക്ഷത്തു ചേരുന്നു.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ