Skip to main content

നീരയെ യുക്തിസഹമല്ലാത്ത അബ്കാരി നിയമത്തിൽ നിന്ന്‌ മോചിപ്പിക്കുകബാബു ജോസഫ്‌
കർഷക പ്രതിനിധി, നീര ഉന്നതത്തലകമ്മറ്റി

കേരം തിങ്ങും കേരള നാട്ടിൽ പിറന്ന മലയാളിക്കും ഇനി കേരവൃക്ഷം ചുരത്തുന്ന നീരയെന്ന മധുരപാനീയം താമസംവിനാ നുകരാം. കേരളത്തിലെ 42 ലക്ഷത്തിൽപ്പരം വരുന്ന കേരകർഷകരുടെ ഉത്തമ താൽപര്യവും പ്രതീക്ഷകളും, ആയിരക്കണക്കിനുള്ള ചെത്തുതൊഴിലാളികളുടെ ആശങ്കകളും, കേരളത്തിലെ മദ്യവർജ്ജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും മുന്നിൽ കണ്ട്‌ അവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു കള്ള്‌ ചെത്ത്‌ വ്യവസായം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിക്ക്‌ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുവാനും, നീരയുടെ ഉത്പാദനവും വിതരണവും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി രൂപീകരിച്ച ഉന്നതത്തല കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്‌. ഇതിലൂടെ നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫെഡറേറ്റഡ്‌ കോക്കനട്ട്‌ പ്രോഡ്യൂസേഴ്സ്‌ സോസൈറ്റികൾക്കും (സിപിഎസ്‌) അവയുടെ ഫെഡറേഷനുകൾക്കും, പ്രോഡ്യൂസേഴ്സ്‌ കമ്പനികൾക്കുമാണ്‌ എക്സൈസ്‌ വകുപ്പ്‌ നീരയും അതിന്റെ ഉൽപന്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുവാൻ നൽകുന്ന ലൈസൻസിന്‌ അർഹത ലഭിക്കുന്നത്‌. ഇത്‌ നാളികേര ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ രൂപീകരിച്ചുവരുന്ന സിപിഎസുകൾക്കുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണ്‌. അമൂൽ മോഡലിൽ നീര സംഭരിച്ചും അതിൽനിന്ന്‌ മൂല്യാധിഷ്ഠിത ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചും കേരകർഷക കൂട്ടായ്മകൾ കേരള കാർഷികരംഗത്ത്‌ മാറ്റത്തിന്‌ തയ്യാറാവുകയാണ്‌. കേരശ്രീ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്‌ ഫെഡറേറ്റ്‌ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും നീര ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാകും. കർഷകർക്ക്‌ വിൽപന വില നിയന്ത്രിക്കാനാകുമെന്നതിനാലും നീരയ്ക്ക്‌ 100 രൂപയ്ക്കുമേൽ മാർക്കറ്റ്‌ വിലയുള്ളതിനാലും 25 മുതൽ 50 രൂപ വരെ ലിറ്ററിന്‌ വില ലഭ്യമാക്കാം. ഇപ്പോൾ കള്ളിന്‌ ലഭിക്കുന്ന (ലിറ്ററിന്‌ 1.50 - 4.00 രൂപ വരെ) തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക്‌ പകരമാണിത്‌.
നീര ചെത്തുമേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തൊഴിലാളികളെയും കേരള കള്ള്‌ ചെത്ത്‌ ക്ഷേമ ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌. ഇപ്പോൾ കള്ള്‌ ചെത്ത്‌ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കും നീര ഉത്പാദനത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകാവുന്നതാണ്‌. ഇതുമൂലം ഇപ്പോൾ ചെത്തു തൊഴിലാളികൾക്കു ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്നതുകൂടാതെ ഫാർമേഴ്സ്‌ പ്രോഡ്യൂസേഴ്സ്‌ കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള ലാഭവിഹിതവും ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്‌. കള്ള്‌ ചെത്ത്‌ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ല തൊഴിലാളിസമിതികൾക്കും നീര ഉത്പാദനത്തിന്‌ എക്സൈസ്‌ ലൈസൻസ്‌ ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. നീര ഉത്പാദനത്തിൽ ഇടത്തട്ടുകാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും മികച്ച പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ഇതുമൂലം കേരളത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിനു തൊഴിലവസരങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുകയാണ്‌. നാളികേര ബോർഡും കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയും നീര ടെക്നീഷ്യൻമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നതാണ്‌.
കേരളത്തിലെ മദ്യ വർജ്ജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌. ഇന്ത്യയിൽ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്‌ എഫ്‌എസ്‌എസ്‌എഐ നിയമം ഇപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ട്‌ എന്നതിനാൽ ദുരുപയോഗം പൂർണ്ണമായും തടയപ്പെടുന്നതാണ്‌. കള്ളും ഈ നിയമത്തിനു കീഴിലാക്കുവാൻ എക്സൈസ്‌ വകുപ്പ്‌ തയ്യാറായാൽ വ്യാജക്കള്ള്‌ പൂർണ്ണമായും നിലയ്ക്കുന്നതാണ്‌. കള്ള്‌ വ്യവസായത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്‌ നഗ്നമായ നിയമലംഘനമാണ്‌.
നീരയും അതിന്റെ ഉൽപന്നങ്ങളും ലോകമെങ്ങും കാർഷികോൽപന്നങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നതിനാൽ 1.4.2014 മുതൽ ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്‌ മറ്റെല്ലാ കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങളും പോലെ നീരയും ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ഇറക്കുമതി ചുങ്കം കൂടാതെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യും. സമാന ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക്‌ തദ്ദേശീയമായി ഈടാക്കുന്ന നികുതിയേക്കാൾ കൂടിയ നികുതി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക്‌ ഈടാക്കുവാൻ കരാർ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ സർക്കാരിനു സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും വരുന്നതാണ്‌. ആയതിനാൽ നീര 2014 മാർച്ച്‌ 31നകം തദ്ദേശീയ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കേണ്ടതുണ്ട്‌.
റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം കേരള അബ്കാരി ആക്ടിലും റൂൾസിലും അടിയന്തിരമായി ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്‌. കേരളാ അബ്കാരി ആക്ടിൽ നീരയെ സംബന്ധിച്ച പരാമർശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.
വകുപ്പ്‌ 3 (10)
വൈൻ, ചാരായം, കള്ള്‌, ബിയർ എന്നിങ്ങനെ ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദ്രാവകങ്ങളും മദ്യത്തിലുൾപ്പെടുന്നു.
വകുപ്പ്‌ 3(8)
കള്ള്‌ എന്നാൽ തെങ്ങ്‌, പന, ഈന്തപ്പന എന്നീ ജാനസ്സുകളിൽപ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങളുടെ പൂങ്കുലയിൽ നിന്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പുളിച്ചതും പുളിയ്ക്കാത്തതുമായ എല്ലാ പാനീയങ്ങളുമാണ്‌.
വകുപ്പ്‌ 3(12)
നാടൻ മദ്യമെന്നാൽ കള്ളോ, ചാരായമോ ആണ്‌.
ഇവിടെ വകുപ്പ്‌ 3(3)ൽ പറയുംപോലെ നീര മദ്യമല്ല, പകരം പൂജ്യം ശതമാനം ആൾക്കഹോൾ ഉള്ള ശുദ്ധമായ ശീതളപാനീയമാണ്‌. 3(8)ഉം, 3(10) പ്രകാരം നീരയെ കള്ളായിതന്നെ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു. നീര ഉത്പാദനം കർഷക സംഘടനകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പായി നീരയെ കൺട്രിലിക്കറും, കള്ളുമാക്കുന്ന ദുഷ്പേര്‌ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമുണ്ട്‌. ചക്കര, പാനി, കോക്കനട്ട്‌ ഷുഗർ എന്നിവയും ഈ ദുഷ്പേരിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കണം.
നീര നൂറു ശതമാനവും ശുദ്ധമായി നില നിർത്തുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്‌. ആയതിനാൽ യുക്തിസഹമല്ലാത്ത നിബന്ധനകൾ കേരള അബ്കാരി നിയമത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്‌. 20-​‍ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ (1902) അബ്കാരി നിയമങ്ങൾ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിച്ച്‌ ആസിയാൻ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന 1.4.2014 എന്ന അന്തിമസമയത്തിനു മുമ്പായി നീര യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ സർക്കാർ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌, കൊച്ചി - 11

ചുരുങ്ങിയത്‌ 50 വർഷത്തെയെങ്കിലും വിളവ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ വേണം  ഇനി തെങ്ങുകൾ നടാൻ. കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നൽകുന്ന മികച്ച ഗുണമേന്മ തെങ്ങിൻ തൈകൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ അത്‌ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദായം നൽകുകയുള്ളു. തെങ്ങുകൾ നേരത്തെ  കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയാലെ കർഷകന്‌ അതുകൊണ്ട്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.

വേനൽ മഴ യഥാസമയം എത്തിയതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്‌. ഈ സമയത്ത്‌ ഗുണമേ?യുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടാൽ മഴക്കാലത്തോടെ തൈകൾ വേരു പിടിക്കുകയും വെയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തൈകളും പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേങ്ങയ്ക്ക്‌ ഒരു കാലത്തും ലഭിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തെങ്ങിൻ തൈ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പൊതുവേ ജനങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്ന കാലമാണിത്‌. എന്നാൽ ഏത്‌ ഇനം തൈ വയ്ക്കണം, ഗുണമേ?യുള്ള തൈ എവിടെ കിട്ടും, എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ കായ്ക്കുന്ന തൈ നടണം, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനമായിരിക്കണം, ഇവതൊക്കെയാണ്‌ തെങ്ങിൻ തൈ നടാനായി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ.  നടുന്ന തൈകൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രക…

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

ആർ. ജ്ഞാനദേവൻ
അസി. ഡയറക്ടർ (ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ), നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌

കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ഈ ലേഖകൻ പങ്കെടുത്ത കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ കേരകർഷകർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്‌ തെങ്ങിന്‌ ജൈവവളം മാത്രം ചേർത്താൽ പോരെയെന്ന്‌. തെങ്ങിന്‌ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത്‌ ജൈവവളപ്രയോഗം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന്‌ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലും വർഷം തോറും വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ചേർത്ത്‌ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ചേർത്ത്‌ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്‌. രാസവളം ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ നൽകിയാലും തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജൈവാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം തെങ്ങിന്‌ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഉദാഹരണമായി യൂറിയ എന്ന രാസവളം തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ വിതറിയാൽ തടത്തിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വളത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ തെങ്ങിന്‌ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത്‌ ഈ വളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാക്യജനകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ പുറപ്പെടുവിക്ക…

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജി.ഹരിനീലഗിരി

1) അയ്യപ്പൻ
അയ്യപ്പന്റമ്മ നെയ്യപ്പം ചുട്ടു.
കാക്കകൊത്തി കടലിലിട്ടീല.
മുക്കുവപ്പിള്ളേരു മുങ്ങിയെടുത്തീല.
തട്ടാപ്പിള്ളേരു തട്ടിപ്പറിച്ചീല.
വാണിയപ്പിള്ളേരു വായിലുമിട്ടീല.
അയ്യപ്പൻ തന്നെ നെയ്യപ്പം തിന്നു!
2) നിരൂപഹയൻ
മണ്ഡൂകം കൂപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി.
കൂപത്തിനാശ്വാസമായി.
മണ്ഡൂകത്തിനും.
ഇരുവർക്കുമിവ്വിധമാശ്വാസമാകീടിലും
മണ്ഡൂകം മണ്ഡൂകമല്ലാതായീടുമോ?!
കൂപം കൂപവും?!
സർ?
3) കല്യാണരാമൻ
കല്യാണരാമൻ ജമീലയോടു പറഞ്ഞു;
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലോട്ടു കയറിക്കിടക്കെടീ,
ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നു ...........!
4) ഫെമിനിഷം
ഇതെൻ വക്ഷോജങ്ങൾ.
ഇതെൻ യോനി.
ഇതെൻ ജഘനങ്ങൾ.
ഇതെൻ കാർക്കൂന്തൽ.
ഇതെല്ലാ-
മെല്ലാ മെല്ലാ-
മെന്റേതെന്റേതെന്റേതു മാത്രം!
5) 40+
പ്രണയമേ,
എന്റെ വഴികളിൽ
എന്നും നീയുണ്ടായിരുന്നു..
7ലും,
17ലും,
37ലും.
ഇപ്പോൾ
40+ ന്റെ നരപ്പിലും.
കന്യകയുടെ നെഞ്ചിലെ പ്രാവിൻകൂടുപോൽ
എന്നുള്ളിലെഫ്ഫെം സംഗീതമായ്‌
പ്രണയമേ,
നീ കിടന്നു
പിട പിടിയ്ക്കുകയാണ്‌...
6)ചുള്ളൻ
വയലാർ കവിയല്ലെന്നു
(പണ്ടൊരിക്കൽ)
ഗുണ്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൂ.
ചുള്ളിയും കാടുമെല്ലാം പോയ്‌
ഗൗതമസുധാംശുവായ്ത്തീർന്നു! 7) A.M എന്റെ റേഡിയോ.
പൊന്നു റേഡിയോ.
എന്റെ കൗമാരദിനങ്ങളെ
പാടിയുണർ…