നീലതിമിംഗലങ്ങൾ


ഗിരീഷ് വർമ്മ ബാലുശ്ശേരി


ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കുന്നതിന്ന്
നീല തിമിംഗലങ്ങൾ ആണ്.
കൊഴുത്ത ഉടലുള്ള ജീവി.
വലിപ്പത്തിലും മുൻപന്തിയിൽ .
ധാരയായി ആകാശത്തേക്ക്
വെള്ളം ചീറ്റും.

യാത്രക്കപ്പലുകൾ ഉടനടി വഴിമാറി പോവുക.
പുറംകടലിൽ നിന്നും ഇനിയും ദൂരേക്ക്‌..
നീല തിമിംഗലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കണ്ടേ!!!
അവയ്ക്കും ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥത വേണ്ടേ !!

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ