ജനിച്ചന്നു മുത ല്‍ തുടങ്ങിയതാണ് കരയാൻ
സി.എം.രാജൻജനിച്ചന്നു മുതല്‍ തുടങ്ങിയതാണ് കരയാന്‍്.

ആദ്യം ഇച്ചിരി വായുവിന്;

പിന്നെ മുലപ്പാലിന്.

പോകെപ്പോകെ കളിപ്പാട്ടത്തിനും

കളിക്കൂട്ടുകാര്‍ക്കും വേണ്ടി.

തല്ല് കിട്ടാതിരിക്കാന്‍ സാറ് വടിയെടുക്കുംമുമ്പെ കരച്ചി ല്‍ .വളര്‍ന്നപ്പോ ള്‍ കരച്ചി ല്‍ അമ്പലത്തിലായി.

പണി കിട്ടാന്‍,

പണി കിട്ടിയപ്പോള്‍ രേണുവെ കെട്ടാന്‍,

കെട്ടിയപ്പോള്‍ ആണ്‍തരിയെ കിട്ടാന്‍,

സ്വമേധയാ പണി പിരിഞ്ഞപ്പോള്‍ മോക്ഷം കിട്ടാന്‍ ...ജന്മദീര്‍ഘമല്ലോ  മമരോദനമെന്നോര്‍ക്കെ

ഇപ്പോള്‍, പക്ഷെ, ചിരി;

സെന്‍ ബുദ്ധന്‍റെ കുമ്പ കുലുങ്ങി കഷണ്ടിത്തലവരെയെത്തുന്ന ചിരി. 
______________Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?