അമ്മവഴി


ഡി.ബി.അജിത്കുമാർ

കൃത്യം 9.16
എം.ജി.റോഡ്‌ സ്റ്റാച്യുവിൽ
എത്താറുണ്ട്‌ മൂന്നു ബസ്സുകൾ
ക്യൂവും കുസൃതിയും തെറ്റവേ

സെന്റ്മേരീസ്‌ ബസ്‌ നിർത്തിയാൽ
അടുക്കുംചിട്ടയുമത്ഭുതം
എത്തി ഫാത്തിമാസ്കൂൾ ബസ്‌
കൃത്യമായ്ത്തന്നെ കുട്ടികൾ

നഷ്ടംനികത്തിക്കൊണ്ടതിവേഗം
ദേവസ്വംബസ്‌ പറന്നെത്തി
എണ്ണത്തിലേറെയുണ്ടെന്നുൾ മദം
ഡ്രൈവറങ്കിൾ എക്സ്‌-മിലട്ടറി

വണ്ടിയില്ലാത്ത സ്കൂളുണ്ടോ?
അതേ, അപ്പു ഇനി നാലിലാ
പ്രാവുമണ്ണാനുമുറങ്ങുന്ന...?
ഗാന്ധി സ്മാരക വിദ്യാലയം

എത്രദൂരം നടക്കണം?
ഇത്രയേയുള്ളൂ കുന്നിറങ്ങണം
ഉച്ചഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ
ഈ പുസ്തകസഞ്ചിഭാരമാ.

പെയ്തുതോരാത്ത ജൂൺമഴ
ഒപ്പമുണ്ടവന്‌ കൂട്ടിന്ന്‌
അത്രമേൽനനഞ്ഞൊട്ടുമ്പോൾ
കാറ്റുമൂളിത്തണുക്കുമ്പോൾ
കെട്ടുപോകാതെകാക്കുമോ
പൊത്തിലേക്കിളിച്ചൊല്ലുകൾ
അറ്റുപോകാതെനീളുമോ
അവന്റക്ഷരം പൂത്ത തായ്‌വഴി.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ