മലിന കേരളം


മോഹൻ ചെറായി

    വഴിയരികൊരു മൂത്രപ്പുരയായ്‌
    കാനകളെ കക്കൂസാക്കി
    മലയാളിക്കുറിയാടാമോ:
    'മലിനമുക്തം മലനാട്‌ !'
    ചാളത്തലയും കുടലും  വേസ്റ്റും
    ചിക്കൻകുടലും കാലും ചിറകും
    നാറ്റം സഹിയാസാധനമൊക്കെ
    കിറ്റിൽകെട്ടി കാനയിലാക്കും
        മലയാളിക്കുറിയാടാമോ:
        'മലിനമുക്തം മലനാട്‌ !'
    അറുത്തുതളളിയ മാടിൻ വേസ്റ്റും
    ചീഞ്ഞു പുഴുത്തൊരു പച്ചക്കറിയും
    പ്ലാസ്റ്റിക്‌ കുപ്പികൾ ചപ്പും ചവറും
    പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ചാക്കിൽ റോഡിൽ തള്ളും
            മലയാളിക്കുറിയാടാമോ :
            'മലിനമുക്തം മലനാട്‌ !'
    വെള്ളക്കെട്ടിൽ തള്ളിയ വേസ്റ്റിൽ
    കൊതുകിൻ ലാർവാ ഫാക്ടറികൾ
    ഡെങ്കിപ്പനിയാൽ കൊതുകിൻ കൂട്ടം
    നമ്മെ രോഗികളാക്കുമ്പോൾ
            മലയാളിക്കുറിയാടാമോ :
            'മലിനമുക്തം മലനാട്‌ !'
    കൊതുകുനിവാരണ യജ്ഞപ്പേരിൽ
    ഫോഗിംങ്ങ്‌ യന്ത്രം മുരളുമ്പോൾ
    ഫോഗിങ്ങാലേ നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ
    രോഗമിതേറെ വിതക്കും നേരം
            മലയാളിക്കുറിയാടാമോ :
            'മലിനമുക്തം മലനാട്‌ !'

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ