ഡെക്ക്‌

സത്താർ ആദൂർ

കളി
ക്രിക്കറ്റാണെങ്കിൽ
ഔട്ട്‌ പലവിധമാണ്‌

ക്യാച്ച്‌ ഔട്ട്‌
റണ്ണൗട്ട്‌
ക്ലീൻ ബൗൾഡ്‌
എൽ.ബി.ഡബ്ല്യു
എങ്ങനെയായാലും
ഔട്ടാകും
അതിൽതന്നെ
ചിലർഡെക്കടിക്കാറുണ്ട്‌
അതായത്‌
ഒന്നുംചെയ്യാനാകാതെ
പുറത്താകാറുണ്ടെന്ന്‌

കളി
മറ്റേകളിയാണെങ്കിലും
ഔട്ടുകൾ
ഏറെക്കുറെ
ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്‌

അതിലും
ചിലർഡെക്കടിക്കാറുമുണ്ട്‌.

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ