കാന്താരിമഹർഷി

അക്ഷരങ്ങളെ
അക്ഷൗഹിണികളാക്കുക
മനസ്സിന്റേതേരോട്ടത്തിൽ
ശരീരംചരടുവലിക്കുക

ഇന്ദ്രിയഇന്ധനത്തെ
ചാടുകളാക്കി
അതിക്രമങ്ങളിൽ
പാഞ്ഞുകയറുക

രണഭൂമിയുടെനെഞ്ചിൽ
അഴിമതിയുടെവിന്ന്യാസങ്ങൾ
അടരാടുന്നവന്റെആട്ടക്കളം
കുളംതോണ്ടിചരിതമെഴുതുക

അധികാരത്തിന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ
ആത്മാവിൽഅലയടിച്ച്‌
അന്നന്നത്തെഅപ്പങ്ങൾ
ആർത്തിയോടെഅശിക്കുക

വേണ്ടാതീനത്തിന്റെ
വിക്രിയകളെടുത്ത്‌
നഗ്നതയിൽആഴ്ത്തുക
പെറ്റുവീഴട്ടെനന്തുണികൾ

ഉറവകൾവറ്റിയഉറകൾ
സൗജന്യസത്രത്തിൽ
വറുതികൾവിളയട്ടെ
വിളയാട്ടംതുളയട്ടെ

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ