'സരിത'ഗമ-പതനിസ'...സുകുമാർ അരിക്കുഴ

സുതാര്യകേരളം
മുഖ്യന്റെകേരളം
സൗരോർജ്ജകേരളം
സരിതോർജ്ജകേരളം
ബിജുരാധാകൃഷ്ണന്റെ
കലികാലകേരളം
ജോപ്പന്റെ കേരളം
അതിവേഗമോടീട്ടു
ബഹുദൂരമെത്തുവാനാ-
കാതെനന്നായ്‌
ക്കിതക്കുന്ന കേരളം
'ബഹുമദ്യ'കേരളം
ലഹരിയും ചൂതുമായ്‌
നിൽക്കുന്ന കേരളം
ഇനിയുമൊരുരാമൻ
ജനിക്കുകിൽ എറിയട്ടെ
മഴുതിരിച്ചങ്ങെടുക്കട്ടെ
കടലായിമാറട്ടെവീണ്ടും
സുതാര്യകേരളം
കടലായിമാറട്ടെ വീണ്ടും

Popular posts from this blog

തെങ്ങിൻ തൈ നടാൻ കാലമായി; 50 വർഷത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട്‌...

കാർട്ടൂൺ കവിതകൾ

ജൈവവളം മാത്രം പോരേ?